หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

11 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1799)

ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre: AJCCBC โครงการจัดตั้งศูนย์ฯ แห่งนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศญี่ปุ่น (JAIF: Japan-ASEAN Intergration Fund) และได้รับการสนับสนุนเรื่องความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค โดยจัดการฝึกอบรมด้านไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน
 
เปิดศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ASEAN-Japan Cybersecurity Capacity Building Centre : AJCCBC) เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
ศูนย์แห่งนี้จะมีบทบาทสำคัญในการลดอัตราอาชญากรรมไซเบอร์ลงในภูมิภาค และเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง ASEAN-CERT (ASEAN - Computer Emergency Response Team) และศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นฯ จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของภูมิภาค ซึ่งจะยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน และเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและยาวนานระหว่างประเทศญี่ปุ่น กับ ภูมิภาคอาเซียน
 
ศูนย์ฯ นี้ จะกลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรที่ทำงานด้านไซเบอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐและผู้ประกอบการในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่สำคัญในอาเซียนอีกทั้ง ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ในโลกไซเบอร์ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการปกป้องข้อมูลและการส่งเสริมด้านการแบ่งปันข้อมูล
 
ศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ จะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยเป็นอย่างมาก จากการที่มีที่ตั้งในประเทศไทย เพราะบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งภาครัฐและเอกชนไทย จะได้รับความสะดวกในการเข้าฝึกอบรม สัมมนา พัฒนาศักยภาพความสามารถการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ และยังทำให้ประเทศไทยมีศูนย์ฯ ที่รวบรวมความรู้ เทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญ ด้านไซเบอร์ ซึ่งจะเป็นการรองรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจแบบ 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล ที่ต้องซื้อ-ขาย การโอนเงิน ผ่านโลกออนไลน์ อินเทอร์เน็ต ให้มีความปลอดภัยไปด้วย
 
ข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
 เรียบเรียง/อินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน กปส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์