หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบในปี 2568

10 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 482)

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเด็นสำคัญของไทยและภูมิภาคเอเชีย (ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศในปี 2568 (ค.ศ. 2025) และเป็นประเด็นหนึ่งใน UHC Health Development Agenda ที่กระทรวงสาธารณสุขกำลังขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประชาคมอาเซียน โดยไทยต้องการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการสำหรับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแบบอย่างและประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุในอาเซียน
 
ทั้งนี้ ไทยมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อจัดการดูงานและฝึกอบรมให้แก่ผู้ดูแลสุขภาพ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ JICA โดยร่วมมือกันพัฒนารูปแบบการให้บริการทางสุขภาพและสวัสดิการสังคมเชิงบูรณาการโดยชุมชนอีกด้วย
 
 
ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
เครดิตภาพ : ศูนย์ข่าว สปสช.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์