หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การปรับปรุงกฎหมายการทำงานคนต่างด้าว ส่งผลดี แรงงาน 3 สัญชาติ ทำงานในไทย รวดเร็ว สะดวกและเป็นธรรม

6 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 868)

นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยถึงมาตรการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนของกรมการจัดหางาน ว่า ล่าสุดประเทศไทยได้มีการปรับปรุงกฎหมายพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวฉบับแก้ไข พ.ศ. 2561 ส่งผลให้กระบวนการนำแรงงานทั้ง 3 สัญชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นไปด้วยความรวดเร็ว สะดวกและเป็นธรรม
 
นอกจากนี้ ยังมีการออกพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานแรงงานประมง พ.ศ.2562 ซึ่งจะมีผลบังคับในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จะคุ้มครองแรงงานประมงให้ได้รับสิทธิด้านสุขภาพอนามัย ประกันสุขภาพ รวมถึงความปลอดภัยในการทำงานบนเรือประมง รวมถึงการตราพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2562 โดยการเพิ่มเติมฐานความผิด และบทลงโทษเกี่ยวกับการบังคับใช้แรงงานหรือบริการไว้ในกฎหมาย หากมีการกระทำความผิดแรงงานจะได้รับการคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหาย ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 เมษายนที่ผ่านมา จึงเป็นที่มาที่ทำให้ ไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ใน ‘กลุ่มเทียร์ 2’ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความพยายามในการแก้ไข และตรวจสอบการลักลอบค้ามนุษย์อย่างจริงจังจากรายงานการค้ามนุษย์ (Trafficking In Persons Report 2018) (พ.ศ.2561) ของสหรัฐฉบับล่าสุด
 
อธิบดีกรมการจัดหางาน ยังเปิดเผยถึงสถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของไทยในปัจจุบันว่า ภาพรวมลดลง เหลือเพียงการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานโดยเฉพาะขั้นตอนการนำแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศไทย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ให้สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งนายจ้างผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยต้องไม่ประกอบอาชีพต้องห้ามเพื่อมิให้คนไทยได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะอาชีพขายของหน้าร้าน หรือเร่ขายของ ซึ่งเป็นงานที่ห้ามคนต่างด้าวทำตามกฎหมาย
 
ในส่วนของแรงงาน 3 สัญชาติ จากประเทศเพื่อนบ้าน ประกอบด้วย เมียนมา กัมพูชา ลาว ที่เข้ามาตามข้อตกลงจะต้องผ่านการอบรมที่ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้างบริเวณจังหวัดตามด่านชายแดนต่างๆ เพื่อจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในมาตรฐานที่เท่าเทียมกันระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานเพื่อนบ้าน
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์