หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
สวัสดิการสังคมอาเซียน

5 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1678)

ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม
 
ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ (ASEAN Training Centre for Social Work and Social Welfare: ATCSW) โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมในอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และองค์ความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการอาเซียน รวมทั้งการส่งเสริมภาคีเครือข่ายและความร่วมมือเกี่ยวกับการฝึกอบรมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการในอาเซียน โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวในพื้นที่เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
 
เมืองสร้างสุข (Happiness Social City) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นหน่วยงานในความรับผิดชอบของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายเชิงบูรณาการในการจัดสวัสดิการสังคมให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพตลอดช่วงชีวิต ภายใต้รูปแบบเมืองสร้างสุข (Happiness Social City) เป็นพื้นที่ที่มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมครอบคลุมประชาชน ทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งครอบครัว
 
ประโยชน์จากการที่ประเทศไทยเป็นที่ตั้งของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ ก็จะนำมาซึ่งการพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการของไทยได้อย่างมีสิทธิภาพสามารถให้บริการประชาชนที่ต้องรับสวัสดิการสังคมจากรัฐได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากศูนย์ฯ นี้ตั้งขึ้นในฐานะเป็นศูนย์กลางการอบรม การพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการของอาเซียน จึงทำให้เกิดการระดมความคิด นวัตกรรม เทคโนโลยี ความรู้ความเชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาประเทศมาร่วมกันพัฒนางานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการให้สามารถดูแลพลเมืองอาเซียนและไทยได้อย่างครอบคลุมทั้งคุณภาพและปริมาณ
 
ข้อมูล:
กระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
อินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน
 เรียบเรียบ ส่วนอาเซียน กปส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์