หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
นำอาเซียนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

5 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 2056)

ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ถือเป็นความริเริ่มของไทย ในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 73 และเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศและประชาคมอาเซียนภายใต้วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ
 
โดยดำเนินการผ่านกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ของศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น
1) กิจกรรมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (เช่น การจัดการประชุมหารือระดมสมองระดับสูงว่าด้วยการส่งเสริมความเกื้อกูลระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน และคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิก)
2) การเดินทางเข้าร่วมการประชุมในกรอบอาเซียนที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 
การจัดตั้ง "ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ที่ประเทศไทยในปี 2562 จะเป็นกลไกสำคัญช่วยส่งเสริมบทบาทนำของอาเซียนในด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคได้
 
ในปีนี้ไทยเป็นประธานอาเซียน จึงเป็นโอกาสที่ไทยจะได้นำเสนอประเด็นความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อไทยและภูมิภาคโดยรวม คือ ประเด็น "การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือ "การพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งไทยได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ และสามารถเป็นแบบอย่างให้ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนได้ต่อไป
 
ทั้งนี้ ไทยได้เป็นผู้ประสานงานของอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตั้งแต่ปี 2559 และในปี 2562 จะมีการเปิด "ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue) ในประเทศไทย ซึ่งนับเป็นหนึ่งในการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมในช่วงที่ไทยเป็นประธาน
 
จึงทำให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการที่ศูนย์อาเซียนเพื่อการหารือและการศึกษาวิจัยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาของไทยที่จะเป็นไปในแบบยั่งยืน การพัฒนาประเทศแบบรักษาสิ่งแวดล้อม การทำธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมคำนึงถึงผู้คน และไทยยังเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศนอกภูมิภาคเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะโลกร้อน เป็นต้น
 
ที่ตั้ง ศูนย์วิจัยภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร
 
ข้อมูล:
กระทรวงการต่างประเทศ
มติครม. www.thaigov.go.th
อินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน
เรียบเรียบ ส่วนอาเซียน กปส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์