หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

5 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1176)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเอกสาร รวม 3 ฉบับ ได้แก่ (1) ร่างวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability) (2) ร่างเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด – แปซิฟิก (An ASEAN Indo – Pacific Outlook) และ (3) ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (Chairman’s Statement of the 34th ASEAN Summit) ที่ไทยต้องออกในฐานะประธานการประชุมฯ
 
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการรับรองเอกสาร (to be adopted) โดยผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน จำนวน 4 ฉบับ และไทยจะต้องออก (to be issued) แถลงการณ์ของประธานการประชุมฯ อีก 1 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 5 ฉบับ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้รวบรวมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในคราวเดียวกันนี้จำนวน 3 ฉบับ เนื่องจากอีก 2 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ส่วนราชการเจ้าของเรื่องได้เคยนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเอกสารทั้ง 3 ฉบับ มีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
 
1. ร่างวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน (ASEAN Leaders’ Vision Statement on Partnership for Sustainability) เป็นเอกสารที่แสดงถึงเจตนารมณ์ร่วมของผู้นำอาเซียนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงประเด็นสำคัญที่ไทยผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ในปี 2562 โดยเฉพาะการส่งเสริมความยั่งยืนของอาเซียนในทุกมิติ
 
2. ร่างเอกสารมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิด อินโด-แปซิฟิก (An ASEAN Indo – Pacific Outlook) ระบุถึงวัตถุประสงค์ หลักการ สาขาความร่วมมือ และกลไกที่จะใช้ผลักดันมุมมองของอาเซียนต่อแนวคิดอินโด – แปซิฟิก โดยเน้นย้ำความเป็นแกนกลางของอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก และตั้งอยู่บนหลักการต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับกันในภูมิภาค เช่น การเปิดกว้างการมีส่วนร่วม รวมทั้งส่งเสริมการใช้หลักการของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นฐานในการผลักดันความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในสาขาที่ประชาชนและทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ เช่น ความร่วมมือด้านความเชื่อมโยง การพัฒนาที่ยั่งยืน และความร่วมมือทางทะเล โดยใช้กลไกและเวทีที่อาเซียนมีบทบาทนำที่มีอยู่แล้ว
 
3. ร่างแถลงการณ์ของประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 (Chairman’s Statement of the 34th ASEAN Summit) เป็นเอกสารผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่สรุปประเด็นหารือระหว่างผู้นำและประเด็นต่าง ๆ ที่ไทยผลักดันในฐานะประธานอาเซียนในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562 รวมถึงเน้นย้ำหลักการต่าง ๆ ที่มีความสำคัญต่ออาเซียนและทบทวนผลการปฏิบัติต่าง ๆ ของอาเซียน
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์