หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. มีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

5 มิถุนายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 624)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมอนุมัติให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทยให้การรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมระดับรัฐมนตรี G20 ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมโลกเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนดังกล่าว ดังนี้
 
1. ร่างแถลงการณ์ Communique (Global Environment) มีสาระสำคัญดังนี้
(1) ยอมรับการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านทางนโยบายและวิธีการต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการวัสดุอย่างยั่งยืน หลักการ3Rs (การลด การใช้ซ้ำ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่) และการทำขยะให้มีมูลค่า
(2) เร่งให้เกิดกิจกรรมต่างๆเพื่อลดการสูญเสียอาหารและขยะจากอาหาร ตลอดจนการจัดการขยะจากอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกสุขอนามัย
(3) ขยะทางทะเลโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะพลาสติกและไมโครพลาสติกในทะเลเป็นเรื่องที่ต้องการปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศทางทะเล อุตสาหกรรมต่างๆรวมไปถึงการประมง การท่องเที่ยว การขนส่งสินค้าและอาจมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด้วย
(4) รับทราบถึงการบรรเทาผลกระทบและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถลดความเสี่ยงภัยพิบัติและส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อชุมชนที่มีความเปราะบาง และประชาชนทั่วไป
 
2. G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter ซึ่งเป็นภาคผนวกของ Communique (Global Environment) มีสาระสำคัญ ดังนี้
(1) เพื่อส่งเสริมแนวทางวัฏจักรชีวิตที่ครอบคลุมเพื่อป้องกันและลดขยะพลาสติกที่ระบายออกสู่มหาสมุทรอย่างเร่งด่วน การทำความสะอาดขยะพลาสติกในทะเลให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การจัดการวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้นวัตกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ ตลอดจนการป้องกันและการลดการเกิดขยะพลาสติก การส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน
(2) เสริมสร้างการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมวิธีการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพและวิธีการหมุนเวียน เทคโนโลยีในการจัดการของเสีย เทคโนโลยีในการบำบัดน้ำเสีย ทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกและไมโครพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว
 
3. G20 Communique Joint part (Energy and Environment) มีสาระสำคัญดังนี้
(1) ยอมรับความสำคัญของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านพลังงานเพื่อที่จะตระหนักในเรื่อง "3E+S” (ความมั่งคงทางพลังงาน ความพอเพียงทางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย) และการจัดการประเด็นความท้าทายหลักระดับโลกต่าง ๆ ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเน้นย้ำความสำคัญในการส่งเสริมการทำงานร่วมกันเมื่อต้องต่อสู้กับปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
(2) เพื่อกระตุ้นวงจรประเสริฐ (Virtuous Cycle) และนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตที่มีความยืดหยุ่นและยั่งยืนขณะเดียวกันสร้างความมั่นใจในความมั่งคงด้านพลังงาน การลดก๊าซเรือนกระจกและการปล่อยก๊าซอื่น ๆ รวมถึงการปรับปรุงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ควรเน้นการรวบรวมภูมิปัญญาจากทั่วโลก การระดมทุน/การลงทุน และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและสังคมนวัตกรรม
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์