หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT)

29 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 2685)

(28พ.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle : IMT-GT) และเห็นชอบให้นายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับผู้นำประเทศแผนงาน IMT-GTให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 12 แผนงาน IMT-GT ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ
 
สาระสำคัญของเรื่อง
ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 12 แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (IMT-GT) ซึ่งจะมีการรับรองเอกสารดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ 12 แผนงาน IMT-GT ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยนายกรัฐมนตรีของไทยจะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยและให้การรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว ซึ่งร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีสาระสำคัญเป็นการรับทราบความสำเร็จที่ผ่านมาของความร่วมมือภายใต้แผนงาน IMT-GT เช่น อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การเพิ่มขึ้นของรายได้ต่อหัวของประชากร อัตราการว่างงานที่ลดลงของประเทศ IMT-GT
 
นอกจากนี้ ในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ระบุถึงกรอบทิศทางการขับเคลื่อนแผนงานระหว่างประเทศสมาชิกที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในเรื่องต่าง ๆ ในระยะต่อไป เช่น การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่หก (เชื่อมโยงจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสเข้ากับรัฐเประและรัฐกลันตัน และตอนใต้ของเกาะสุมาตรา) การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในสาขาต่าง ๆ การส่งเสริมสินค้าฮาลาลสู่สากล การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงาน การพัฒนาเมืองสีเขียว เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้จัดเตรียมประเด็นหารือและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินการภายใต้แผนงาน IMT-GT ต่อที่ประชุม โดยเสนอแนวทางในการเร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานและโครงการอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงและเป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางในอนุภูมิภาค เช่น การก่อสร้างถนน การพัฒนาระบบราง การก่อสร้างสะพานระหว่างประเทศ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการบินใน IMT-GT ศูนย์โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า การปรับปรุงและขยายด่านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และด่านกักกันพืชและสัตว์ เร่งรัดกรอบความร่วมมือในด้านพิธีการผ่านแดนที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่มีความเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าระหว่างกันในพื้นที่ MIT-GT การพัฒนา 4.0 ในด้านที่มีศักยภาพ (การเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ผลิตภัณฑ์ฮาลาล และการท่องเที่ยว) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาธุรกิจ IMT-GT เป็นต้น
 
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์