หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สมาชิกเอเปกเห็นพ้องเดินหน้าตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก

24 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 898)

"พาณิชย์” เผยสงครามการค้าปลุกเอเปกตื่น เดินหน้าทำงาน ปูทางสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก พร้อมหารือแนวทางส่งเสริมสตรี ผู้ประกอบการรายจิ๋ว กลางและเล็ก เข้าสู่ระบบการค้ายุคดิจิทัล เร่งรัด WTO รักษากติกาการค้าโลก ตั้งคณะลูกขุนดูแลปัญหาข้อพิพาทโดยเร็ว
 
น.ส.อรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (APEC Ministers Responsible for Trade Meeting : MRT) ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบีนญา เดล มาร์ สาธารณรัฐชิลี เพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านการค้าทั้งของโลกและภูมิภาค ท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์การค้า โดยเฉพาะจากปัญหาสงครามการค้าที่กำลังเกิดขึ้น และยังได้ออกแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี เพื่อยืนยันความร่วมมือในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และส่งเสริมการดำเนินการที่จำเป็นต่อการปรับปรุงการดำเนินงานของ WTO ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาในภูมิภาคให้เกิดความยั่งยืนและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
 
"รัฐมนตรีการค้าเอเปกได้ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานการเปิดเสรีโดยสมัครใจและการอำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมายที่กำหนดในปี 2563 โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับภาคบริการ รวมทั้งส่งเสริมการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ เช่น มาตรการที่มิใช่ภาษี กฎถิ่นกำเนิดสินค้า ความโปร่งใส และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเตรียมการเข้าสู่การจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (Free Trade Area of the Asia-Pacific: FTAAP)”
 
นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการส่งเสริมบทบาทและโอกาสของสตรี และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) ในการเข้าสู่ระบบการค้าระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล เพื่อลดอุปสรรคและความเหลื่อมล้ำ เพิ่มการเข้าถึงตลาดแรงงาน การศึกษา การพัฒนาทักษะ การเงิน และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งยังได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำวิสัยทัศน์เอเปกหลังปี 2563 โดยยึดหลักการค้าและการลงทุนเสรีและเปิดกว้าง ซึ่งเป็นประเด็นที่เอเปกให้ความสำคัญและต้องการให้มีความคืบหน้า รวมทั้งสามารถรายงานผลต่อที่ประชุมผู้นำในปี 2562 ได้
 
สำหรับการดำเนินงานขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ประชุมเห็นว่าเอเปกควรสนับสนุนทั้งการรักษาระบบการค้าที่ยึดกฎเกณฑ์ หลักการเสริมสร้างความโปร่งใสและหลักการไม่เลือกปฏิบัติ และขอให้ผลักดันการเริ่มกระบวนการแต่งตั้งสมาชิกองค์กรอุทธรณ์ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ เพื่อรักษากลไกการระงับข้อพิพาทของ WTO ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์