หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ญี่ปุ่นคุมเข้มคนเข้าเมือง รองรับความต้องการแรงงานระบบใหม่

22 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 791)

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช วลีอิทธิกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความต้องการแรงงานระบบใหม่ของญี่ปุ่นว่า เนื่องจากกฎหมายควบคุมคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของทางการญี่ปุ่น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นมา โดยครอบคลุมแรงงาน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรงงานที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น ได้แก่ ผู้ฝึกงานในระบบเดิมซึ่งผ่านการฝึกงานมา 3 ปี นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการทำงานระบบใหม่ต้องทดสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะอาชีพ และกลุ่มแรงงานที่เดินทางมาจากประเทศต้นทาง ได้แก่ ผู้ที่เคยผ่านการฝึกงาน 3 ปี และเดินทางกลับประเทศต้นทาง จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบ และแรงงานใหม่ที่ไม่เคยผ่านการฝึกงานในญี่ปุ่นจะต้องทดสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะอาชีพโดยทดสอบในประเทศต้นทาง
 
สำหรับการใช้เอกสารเพื่อขอออกวีซ่าจากญี่ปุ่นจะต้องยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้ออก Certificate of eligibility: COE โดยยื่นขอวีซ่าจากสถานทูตญี่ปุ่น ออกเป็นวีซ่าชั่วคราวระยะเวลา 4 เดือน เป็นวีซ่าสถานะ "Designated Activities” เพื่อให้มีเวลาในการยื่นขอวีซ่าตามสถานะใหม่ ต่อกลุ่มแรงงาน ได้แก่ กลุ่มผู้สำเร็จการฝึกงาน 3 ปี กลุ่มผู้กำลังฝึกงานในปีที่ 3 กลุ่มผู้สำเร็จการฝึกงานปีที่ 5 กลุ่มแรงงานก่อสร้างและต่อเรือที่เข้ามาทำงานตามมาตรการพิเศษของกระทรวงที่ดิน สาธารณูปโภค คมนาคมและการท่องเที่ยว
 
รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวต่อว่า การเตรียมการแรงงานไทยไปทำงานญี่ปุ่น กระทรวงแรงงานได้เตรียมความพร้อมของแรงงานไทยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่
1) ด้านฐานข้อมูลแรงงานและการทดสอบแรงงาน โดยสำรวจฐานข้อมูลแรงงานไทยภายในประเทศที่เคยผ่านการฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นและเดินทางกลับมาแล้ว 3 ปี ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องผ่านการทดสอบ สำรวจความต้องการแรงงานไทยที่ต้องการไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งไม่เคยผ่านการฝึกงานที่ญี่ปุ่นมาก่อน สำรวจและสนับสนุนหน่วยงานที่ทำการทดสอบแรงงานเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นและทักษะอาชีพโดยเฉพาะ 14 สาขา ซึ่งเป็นประเภทงานระบบเทคนิคพิเศษ 1 ที่ทางการญี่ปุ่นกำหนด สำรวจแรงงานไทยปัจจุบันที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่น เช่น ผู้ฝึกงานในระบบเดิมผ่านการฝึกมาแล้ว 3 ปี หรือนักศึกษาที่ต้องการทำงานระบบใหม่ จะต้องทดสอบภาษาญี่ปุ่นและทักษะอาชีพ เพื่อเตรียมการสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือให้ได้ทำงานตามระบบใหม่
 
2) ด้านการมอบหมายหน่วยงานเพื่อประสานงานสภาสาขาอาชีพ โดยเตรียมการเพื่อมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาสาขาอาชีพในแต่ละสาขาอาชีพของประเทศญี่ปุ่นที่ตั้งขึ้นเพื่อนำเข้าแรงงาน และ
 
3) ด้านการเตรียมเอกสารเพื่อขอวีซ่า โดยเตรียมการให้ความรู้แก่แรงงานในเรื่องเอกสารเพื่อยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองออกเอกสาร Certificate of eligibility: COE ยื่นต่อสถานทูตญี่ปุ่นเพื่อขอออกวีซ่า
 
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์