หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงทะเบียนสื่อมวลชนสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 กรุงเทพฯ

21 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1651)

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ณ กรุงทพฯ นั้น กระทรวงการต่างประเทศขอชี้แจงแนวทางการลงทะเบียนสำหรับสื่อมวลชน ดังนี้
 
1. สื่อมวลชนโปรดลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ www.asean2019.go.th (ภายใต้หัวข้อ Registration > Media) เท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่การประชุมฯ โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียน ได้แก่
(1) ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด 2x2 นิ้ว) 1 ใบ
(2) ไฟล์สำเนาหนังสือเดินทาง (สำหรับสื่อต่างประเทศ) หรือไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับสื่อไทย)
(3) ไฟล์หนังสือมอบหมายจากสำนักข่าวต้นสังกัด และ
(4) รายการอุปกรณ์สื่อ (หากมี)
โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562
 
2. โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับสื่อมวลชนผ่านเว็บไซต์ www.asean2019.go.th
 
3. หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0 2203 5000 ต่อ 22021, 22022
โทรสาร 0 2643 5102
อีเมล : media.mfa@asean2019.go.th
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์