หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ร่างขอบเขตอำนาจคณะผู้แทนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือนติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง

15 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 403)

(14พ.ค.62) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างเอกสารที่จะมีการรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21
 
สาระสำคัญ
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะพิจารณารับรองร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้แทนประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือนติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียน สำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีสาระสำคัญ
 
ร่างขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะผู้แทนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการเยือนติมอร์-เลสเต เพื่อค้นหาข้อเท็จจริง
 
1) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามและความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อผูกพันต่าง ๆ ภายในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของติมอร์-เลสเต โดยการทบทวนนโยบายระดับชาติ กฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการ และข้อริเริ่มต่าง ๆ รวมถึงรับทราบแผนการดำเนินการ วัตถุประสงค์และหลักการของติมอร์-เลสเต ในการเป็นสมาชิกอาเซียน
 
2) เพื่อเพิ่มพูนความพึงพอใจ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ของติมอร์-เลสเต เกี่ยวกับแนวปฏิบัติและค่านิยมอาเซียน รวมถึงพันธกรณีและความรับผิดชอบต่างๆ เมื่อติมอร์-เลสเต เป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
 
3) เพื่อทบทวนขีดความสามารถและสมรรถนะขององค์กรและทรัพยากรต่างๆ ของติมอร์-เลสเต ในการบรรลุเป้าหมายของอาเซียนและข้อผูกพันต่างๆ ของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตลอดจนความสามารถในการดำเนินการตามข้อผูกพันต่างๆ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน
 
4) เพื่อหารือถึงโอกาสและความท้าทายในการดำเนินการตามตราสารและข้อผูกพันของประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และ
 
5) เพื่อระบุการเสริมสร้างขีดความสามารถและการให้ความร่วมมือด้านวิชาการที่จำเป็นต่อการเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน
 
ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 สนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยและแนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกลยั่งยืน” พร้อมให้การสนับสนุนประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์สำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนที่ประเทศไทยผลักดัน ซึ่งหมายรวมถึง การเตรียมความพร้อมและวางแผนด้านความมั่งคงของมนุษย์สำหรับอนาคต การส่งเสริมความเชื่อมโยงภาคประชาชนและหุ้นส่วนความร่วมมือและส่งเสริมความยั่งยืนทางสังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาค พร้อมให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญทางยุทธศาสตร์
 
ทั้งนี้ การประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 มีกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ล่า จังหวัดเชียงใหม่
 
 
ที่มา  www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์