หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ครม.การรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34

15 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 456)

(14พ.ค.62) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 26 ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ที่ประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 34 ในเดือนมิถุนายน 2562 ณ กรุงเทพมหานคร ตามลำดับ
 
ทั้งนี้ หากมีการปรับเปลี่ยนถ้อยคำของร่างแถลงการณ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญหรือที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนจะมีการรับรองหรือเห็นชอบเอกสารดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือกระทรวงวัฒนธรรมสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง และอนุมัติให้รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนครั้งที่ 21 ร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader' s Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) ในการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 21 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 (ASEAN Leader 's Statement on the ASEAN Cultural Year 2019) ในฐานะประธานการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 โดยมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ
 
สาระสำคัญ
ร่างแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 มีสาระสำคัญในการแสดงความเห็นขอบการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2562 และกิจกรรมในปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน” โดยจะส่งเสริมความชื่นชมในวัฒนธรรมอาเซียน เคารพในความหลากหลายและเพิ่มพูนความรู้สึกถึงอัตลักษณ์ของอาเซียน รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียนในระดับนานาชาติในฐานะแรงผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
โดยกำหนดนำเสนอวัฒนธรรมอาเซียนในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศคู่เจรจา (Dialogue partners) และภาคีภายนอก (External parties) เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมภายใต้ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนพ.ศ. 2562 ตลอดจนสนับสนุนการทำงานของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ให้ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และความร่วมมือกับศูนย์อื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันในประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมในประเทศคู่เจรจา
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th
ภาพ ไทยรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์