หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ครม.เห็นชอบร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปคประจำปี 2562

15 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 538)

(14พ.ค.62)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการต่อร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2562
 
ทั้งนี้ ร่างแถลงการณ์ฯ จะมีการรับรอง (ไม่มีการลงนาม) ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 25) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2562 ณ เมืองบีนญา เดล มาร์ สาธารณรัฐชิลี โดยมีสาระสำคัญภายใต้หัวข้อหลัก คือ เชื่อมโยงประชาชนเพื่อสร้างอนาคต โดยประเด็นที่เอเปคให้ความสำคัญ ได้แก่
 
(1) สตรี วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม เช่น สนับสนุนแผนการทำงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของสตรีให้มีบทบาทในระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ส่งเสริม MSMEs ไปสู่ตลาดโลก และการอำนวยความสะดวกทางการค้าการจัดหาตลาดใหม่ เป็นต้น
 
(2) สังคมดิจิทัล เช่น การดำเนินการตามแผนงานอินเทอร์เน็ตและเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเปค โดยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายข้อมูลอย่างเสรี เป็นต้น
 
(3) การบูรณาการ 4.0เช่น พยายามลดผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อผลิตภาพและการเจริญเติบโต โดยเฉพาะสำหรับ MSMEs โดยเน้นการลดอุปสรรคที่มิใช่ภาษี และ
 
(4) การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน เช่น การสนับสนุนการทำงานภายใต้องค์การการค้าโลกในการป้องกันการอุดหนุนประมง ซึ่งรวมถึงการทำประมงเกินศักยภาพและการทำประมงเกิดขนาด เป็นต้น
 
รวมทั้ง ประเด็นเป้าหมายการเพิ่มระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเปคและเอเปคกับองค์การการค้าโลก ซึ่งยืนยันถึงความสำคัญของการมีระบบการค้าพหุภาคีที่มีประสิทธิภาพ ยึดกฎเกณฑ์ โปร่งใส และไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างการเจริญเติบโตและความมั่นคงที่ยั่งยืนและความเข้มแข็งขององค์การการค้าโลก ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีและการรับรองร่างแถลงการณ์ฯ ครั้งนี้ เช่น ได้ร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือและการดำเนินงานของเอเปค การพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างเขตเศรษฐกิจสมาชิกเอเปค ลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน รวมถึงอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน เพื่อยกระดับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและเตรียมความพร้อมไปสู่การเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก รวมถึงการยืนยันถึงจุดยืนของไทยในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีที่ยึดถึงกฎเกณฑ์และมีความโปร่งใส ซึ่งจะช่วยให้ระบบการค้าโลกมีเสถียรภาพและคาดการณ์ได้
 
 
ที่มา: www.thaigov.go.th ภาพ: ch3

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์