หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พม. จัดประชุมอาเซียนเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ณ จังหวัดเชียงใหม่

14 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 941)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานเรื่องวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ครั้งที่ 2 (The 2nd Meeting of the Working Group on the Culture of Prevention) เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Chair of SOCA) เป็นประธานการประชุม
 
การประชุมดังกล่าว เป็น 1 ใน 4 การประชุมอาเซียนที่จัดต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่ 13 - 18 พฤษภาคม 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นเจ้าภาพ ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสสำหรับคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประธานองค์กรเฉพาะสาขาภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รองเลขาธิการอาเซียนสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งสิ้นกว่า 70 คน
 
นายปรเมธี วิมลศิริ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อขับเคลื่อนปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน เพื่อมุ่งสู่สังคมที่มีสันติสุข ไม่แบ่งแยก มีภูมิคุ้มกัน สุขภาพดีและมีความกลมเกลียว (ASEAN Declaration on Culture of Prevention for a Peaceful, Inclusive, Resilient, Healthy and Harmonious Society) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์สำคัญที่ผู้นำอาเซียนให้การรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 31 เมื่อปี 2560 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคด้านวัฒนธรรมแห่งการป้องกัน ซึ่งประกอบด้วยแนวทาง 6 ด้าน ได้แก่
- การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งสันติภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างวัฒนธรรม
- การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการเคารพความแตกต่างของคน
- การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งธรรมาภิบาลในทุกระดับ
- การส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งการมีภูมิคุ้มกันและการใส่ใจต่อสภาพแวดล้อม
- การส่งเสริมวัฒนธรรมของการมีชีวิตที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี และ
- การส่งเสริมค่านิยมสายกลางโดยปราศจากความรุนแรง
 
การประชุมดังกล่าวนี้เป็นความพยายามร่วมกันของอาเซียนในการมุ่งเน้นมิติในการป้องกัน (Prevention approach) ต่อต้นตอของปัญหาทางสังคม ซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคมที่รุนแรง เช่น ความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การใช้ความรุนแรง และแนวความคิดแบบสุดโต่งในภูมิภาค ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้เบื้องหลัง
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์