หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม

14 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1797)

ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) เพื่อรับมือกับการก้าวสู่สังคมสูงวัย ไทยริเริ่มผลักดันความร่วมมือในอาเซียนด้านการสูงวัยอย่างมีศักยภาพ (Active Ageing) โดยเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม (ASEAN Centre for Active Ageing and Innovation: ACAI) ที่กรุงเทพฯ ในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน ปี 2562
 
นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงจุดยืนของประเทศไทยในการสนับสนุนการสร้างความยั่งยืนให้กับประชาคมอาเซียน นโยบายของอาเซียนต่อหุ้นส่วนนอกภูมิภาค และการเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคและของโลก โดยนายกรัฐมนตรีเห็นว่าอาเซียนควรให้ความสำคัญการสร้างความยั่งยืนให้แก่อาเซียน อาเซียนมีแนวโน้มที่จะมีความเหลื่อมล้ำเพิ่มขึ้นและจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ไทยในฐานะผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนจะร่วมมือกับประเทศสมาชิกส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โดยมีพลวัตและมองไปสู่อนาคต และขอบคุณประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมในไทยในปีหน้า
 
อีกทั้ง ผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ โดยเห็นพ้องกันที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยแนวทางที่เป็นองค์รวม ใน ๓ ด้าน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ได้แก่
1) การดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านสังคมและด้านสาธารณสุข
2) การเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจ
3) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งรวมถึงการพัฒนาอารยสถาปัตย์ และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่เป็นประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
 
ซึ่งเป็นผลดีต่อประเทศไทยและพลเมืองอาเซียนที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยให้ได้รับการดูแลทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต รับความรู้ในการจัดการความมั่นคงทางด้านการเงินในวัยเกษียณ เพื่อการก้าวสู่วัยชราอย่างภาคภูมิใจ สร้างคุณค่าให้ตัวเอง มีความสุขกาย สุขใจ เกษียณโดยไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของครอบครัวของสังคมแถมยังสามารถเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและสังคมได้อีกด้วย
 
ที่ตั้ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 
 
ข้อมูล: กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ www.thaigov.go.th
อินโฟกราฟิก ส่วนอาเซียน
เรียบเรียง ส่วนอาเซียน กปส.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์