หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ไทย (Thailand)
ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม

14 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 40)

ผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนบวกสามออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุ โดยเห็นพ้องกันที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือในการรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ โดยแนวทางที่เป็นองค์รวม ใน ๓ ด้าน โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ได้แก่
1) การดูแลผู้สูงอายุทั้งในด้านสังคมและด้านสาธารณสุข
2) การเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจ
3) การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยซึ่งรวมถึงการพัฒนาอารยสถาปัตย์ และนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะส่งเสริมการพึ่งพาตนเอง และสามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ อันจะนำไปสู่เป็นประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
 
ที่ตั้ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
 
ทำให้ไทยได้รับประโยชน์
-ไทยมีศูนย์กลางเพื่อดูแลผู้สูงวัยทั้งประชาชนไทยและอาเซียนที่มีประสิทธิภาพ
-ไทยได้รับการสนับสนุนด้านวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
-ไทยสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศจากการเป็นศูนย์กลางการดูแลผู้สูงวัยในอนาคตอันใกล้
-การแสดงบทบาทนำ ศักยภาพ ความพร้อมในการเป็นศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมของไทย มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักลงทุน นักท่องเที่ยว องค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์