หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์

10 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 898)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ได้เข้าพบนาง Arancha Hinojal ผู้แทนสำนักงานกิจการด้านกฎหมายแห่งสหประชาชาติ เพื่อยื่นสัตยาบันสารสำหรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ (International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism – ICSANT) โดยไทยถือเป็นรัฐภาคีลำดับที่ 116 ของอนุสัญญาฯ และอนุสัญญาฯ จะมีผลบังคับใช้กับไทยตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป
 
อนุสัญญาดังกล่าวถือเป็นกลไกระหว่างประเทศที่สำคัญในกรอบการลดและไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรการและแนวปฏิบัติระหว่างประเทศเพื่อกำกับดูแล ป้องกัน และปราบปรามการก่อการร้ายทางนิวเคลียร์ ซึ่งครอบคลุมถึงการกระทำผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินโดยใช้วัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์ และการก่อวินาศกรรมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และโรงงานหรือยานพาหนะที่มีวัสดุกัมมันตรังสีหรือวัสดุนิวเคลียร์
 
การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของไทยต่อนานาชาติที่จะร่วมเสริมสร้างบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้านการกำกับดูแลและป้องกันทางนิวเคลียร์ เพื่อมิให้ถูกนำไปใช้ในการก่อการร้าย รวมถึงกิจกรรมอื่นใดที่จะเป็นอันตรายต่อประชาชนและสังคม นอกจากนี้ การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จะเป็นโอกาสอันดีที่ไทยจะได้ขยายความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับรัฐภาคีต่าง ๆ เพื่อยกระดับและเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของไทยในด้านนี้ต่อไป
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์