หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เมียนมา จับมือแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ข้อตกลงอาเซียน AATHP

9 พฤษภาคม 2019

รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ว่าราชการจังหวัดบอลาแคะ (ผู้แทนรัฐคะยา) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประชุมร่วมกับศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมพญาพิศาลห้องสอนบุรี สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายเต็ง อ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดบอลาแคะ (ผู้แทนรัฐคะยา) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา พร้อมด้วยคณะ ประชุมร่วมกับศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือภายใต้ข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) ณ ห้องประชุมพญาพิศาลห้องสอนบุรี สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ฝ่ายไทยให้ข้อมูลเรื่องสถานการณ์หมอกควันและไฟป่า โดยสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลการจัดการชิงเผาโดยหลักวิชาการ โดยสํานักงานป่าไม้ที่ 1 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลการจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร โดยสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน ข้อมูลการจัดการเชื้อเพลิงโดยเทคโนโลยี โดยสํานักงานหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อมูลการดําเนินงานการดับไฟป่าของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 นอกจากนี้ ยังมีการหารือกรอบความร่วมมือในปี พ.ศ. 2563 และข้อเสนอแนะในการร่วมมือทั้ง 2 ฝ่าย

หลังจากนั้น คณะฯ มีกำหนดดูงานการจัดการพื้นที่เกษตรกรรม โดยสํานักงานพัฒนาที่ดิน การจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่การเกษตรด้วยเทคโนโลยี โดยหอการค้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการสาธิตการดับไฟป่าของชุดการปฏิบัติการร่วม ณ สถานีดับไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190507141930939
     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์