หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 16 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์

8 พฤษภาคม 2019

(1 พ.ค.2562) นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Ministerial Meeting) ครั้งที่ 16 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ภายใต้หัวข้อ "หุ้นส่วนที่กำลังก้าวหน้า” (Partners in Progress)
 
การประชุมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจาก 33 ประเทศสมาชิก ประกอบด้วยผู้แทนระดับรัฐมนตรีจาก 9 ประเทศ (เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 7 ประเทศ) ระดับรัฐมนตรีช่วยและระดับสูงอื่น ๆ จาก 12 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกำหนดแนวทางความร่วมมือของภูมิภาคเอเชียให้เป็นประโยชน์และเป็นรูปธรรมเพื่อนำไปสู่การสร้างประชาคมเอเชียในปี ค.ศ. 2030 โดยใช้จุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของเอเชียและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 
ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถ้อยแถลงแสดงวิสัยทัศน์ โดยยืนยันความสำคัญที่ไทยให้ต่อความร่วมมือในกรอบ ACD ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือใหญ่ที่สุดในเอเชีย และเน้นหลักสำคัญของการเป็นหุ้นส่วนที่แท้จริง คือทุกประเทศต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (sense of ownership) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันนโยบายของ ACD รวมทั้งขอให้ทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศผู้ขับเคลื่อนหลักและประเทศผู้ร่วมขับเคลื่อน ร่วมกันขับเคลื่อน 6เสาความร่วมมือมากขึ้นผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ ACD เป็นที่รู้จักมากขึ้นในเวทีโลก ทั้งนี้ ไทยได้ประกาศจะจัด 4 กิจกรรม ในช่วงปี 2562 - 2563
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงบทบาทของไทยในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะใน 5 องค์ประกอบหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน (5Ps of Sustainable Development) ได้แก่ People, Partnership, Peace, Prosperity, Planet ในฐานะประธานอาเซียน และประธาน APEC และ BIMSTEC ปี ค.ศ. ๒๐๒๒ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกส่งเสริมหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และทำให้ ACD เป็นที่กล่าวขานมากขึ้น
 
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไทยจะจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม High-Level Political Forum ของสหประชาชาติที่กรุงเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนหลักปฏิบัติท้องถิ่นของไทย (home-grown approaches) กับประเทศในภูมิภาคเอเชียในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วย
 
ที่ประชุมครั้งนี้ได้รับรองเอกสารผลลัพธ์ 1ฉบับ คือปฏิญญาโดฮา (Doha Declaration) ผู้แทนประเทศสมาชิกต่างชื่นชมบทบาทไทยใน ACD ในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและมีบทบาทแข็งขันมาตลอด โดยเฉพาะบทบาทใน การสร้างความเข้มแข็งให้กับสำนักเลขาธิการ ACD เพื่อให้สามารถส่งเสริมงานของ ACD อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
 
อนึ่ง กรอบความร่วมมือเอเชีย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือระดับนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียเพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความไว้เนื้อเชื่อใจ และความร่วมมือร่วมกัน โดยใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิก ปัจจุบันมีสมาชิก 34 ประเทศ จากทุกอนุภูมิภาคในเอเชีย มีความร่วมมือ 6 เสาหลัก ได้แก่ (1) ความเชื่อมโยง (2) วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (3) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (4) ความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ (5) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว และ (6) การส่งเสริมแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างทั่วถึงและยั่งยืน
 
 
ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์