หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
ดิจิทัลอาเซียน คือ

3 พฤษภาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 2240)

ดิจิทัลอาเซียน คือ อาเซียนที่มีระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ใช้ดิจิทัล อย่างมั่นคงปลอดภัย ยั่งยืน และ สามารถปรับเปลี่ยนได้ อันจะทำให้อาเซียนเป็นประชาคมที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
ประเทศสมาชิกจะปฏิบัติตาม แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี ๒๕๖๓ (AIM 2020) ซึ่งมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งบรรลุในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 
1. การนำดิจิทัลไปใช้
แผนงานการศึกษาต่อเนื่อง และการยกระดับให้พลเมืองอาเซียนมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี ทักษะด้านดิจิทัล สารสนเทศ แอพพลิเคชั่น และบริการต่างๆ
 
2. ความมั่นคงปลอดภัย
ระบบนิเวศไอซีทีที่ปลอดภัยและมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน และการสร้างความมั่นใจในสภาพแวดล้อมออนไลน์ด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านโครงสร้างที่เข้มแข็ง
 
3. ความยั่งยืน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 
4. ความสามารถในการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของภูมิภาคอาเซียน
 
5. การสร้างนวัตกรรม
สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการที่ส่งเสริมการใช้ไอซีทีอย่างสร้างสรรค์ และมีแนวคิดเชิงนวัตกรรม
 
6. ความเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
การเสริมสร้างพลัง และเชื่อมโยงภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
 
 
ที่มา ASEAN2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์