หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ลาว (Laos)
วิสัยทัศน์ของ สปป.ลาว

5 มีนาคม 2015

วิสัยทัศน์ของ สปป.ลาว

โดย สำนักงาน ก.พ.
สปป.ลาว ต้องเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง จะนำพาประชาชนหลุดพ้นจากความยากจนภายในปี พ.ศ.2558 พร้อมทั้งพัฒนาประเทศให้พ้นจากการเป็นประเทศกำลังพัฒนาในปี พ.ศ.2563 โดยอาศัยการพัฒนาเพื่อเป็นแบตเตอรี่ของเอเชีย ("Battery of Asia") ภายในปี พ.ศ.2573

www.aseanthai.net
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์