หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563

25 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 2460)

AIM 2020 คือ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ปี 2563 หรือ ASEAN ICT Masterplan 2020 (AIM 2020) ซึ่งได้รับการอนุมัติในที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting: TELMIN) ครั้งที่ 15 ณ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และดำเนินงานในช่วงปี 2559 – 2563
 
วิสัยทัศน์ของแผน AIM 2020 มุ่งสู่การนำ "อาเซียนสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่ใช้ดิจิทัลอย่างมั่นคง ปลอดภัย ยั่งยืน และสามารถปรับเปลี่ยนได้ อันจะก่อให้เกิดประชาคมอาเซียนที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีความเท่าเทียมทั่วถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
 
ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านดิจิทัลอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ 28-29 มี.ค. 62 ที่ จ.ภูเก็ต ได้มีการหารือเรื่องการปรับโครงสร้างการดำเนินงานและความร่วมมือให้ครอบคลุมด้านดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และให้แนวทางการจัดทำแผนแม่บทฉบับใหม่ โดยจะปรับชื่อจาก ASEAN ICT Masterplan เป็น ASEAN Digital Masterplan 2025 ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเข้ายุคดิจิทัล และจะมุ่งเน้นในเรื่องข้อมูลดิจิทัล ความมั่นคงทางไซเบอร์ ระบบนิเวศดิจิทัล รวมถึงเปิดให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมเพื่อเสนอความเห็นในการพัฒนาดิจิทัลของอาเซียนด้วย
 
ASEAN ICT Masterplan 2020 (AIM 2020) was launched at the 15th ASEAN Telecommunications and IT Ministers (TELMIN) in Danang, Viet Nam in November 2015 and is being implemented from 2016-2020. The vision for the AIM 2020 is to propel ASEAN towards a digitally-enabled economy that is secure, sustainable, and transformative; and to enable an innovative, inclusive and integrated ASEAN Community.
 
During the ASEAN Digital Ministers’ Retreat held between 28-29 March in Phuket, the Ministers provided guidance for the next masterplan and stressed the importance of adopting a proper branding in naming the next masterplan (ASEAN Digital Masterplan 2025) given the horizontal implications of digital transformation.
 
 
ที่มา FB asean2019

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์