หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทยผลักดันข้อริเริ่มในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม (Accessibility for All)

23 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 264)

ไทยผลักดันข้อริเริ่มในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม (Accessibility for All) ในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ
 
ดร. จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 22 - 24 เมษายน 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หัวข้อการประชุม คือ "อาเซียนยุคดิจิทัลเพื่อการตระหนักรู้อย่างทั่วถึง” (Inclusive and Informed Digital ASEAN) ที่ประชุมมีการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต้เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ 3 คณะ ได้แก่ คณะทำงานด้านการออกอากาศด้วยระบบดิจิทัล คณะทำงานด้านเนื้อหาและการผลิตรายการ และคณะทำงานด้านสารสนเทศ สื่อ และการฝึกอบรม การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อและสารสนเทศ และแผนแม่บทการสื่อสารอาเซียน การนำนโยบายหรือมติจากการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนมาขับเคลื่อนทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค ความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา
 
ในโอกาสนี้ ประเทศไทยได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ การสร้างความตระหนักรู้และการส่งเสริมความรู้สึกการเป็นประชาคมอาเซียนในหลายกิจกรรม อาทิ ผลการประชุมคณะทำงานด้านเทคนิค การจัดอบรมสัมมนาการรับมือกับข่าวลวง ( Fake News) การส่งเสริม การรู้เท่าทันดิจิทัล ทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม อาทิ การประกวดภาพถ่ายอาเซียน เป็นต้น
 
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้นำเสนอข้อริเริ่มในการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม (Accessibility for All) โดยเน้นด้านกฎหมายระเบียบและเทคนิคการกระจายเสียงและการเผยแพร่ภาพออกอากาศ ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับ กสทช. พัฒนาข้อริเริ่มดังกล่าวในการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 4 (4th Meeting of the ASEAN Working Group on Digital Broadcasting: 4th WG-ADB Meeting) ที่ไทยเป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 - 21 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพฯ ไทยจะผลักดันข้อริเริ่มดังกล่าวให้สำเร็จในช่วงที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ณ ประเทศไทย
 
การประชุมนี้ประเทศไทย โดยกรมประชาสัมพันธ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรองประธานในการประชุม และเตรียมทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพและประธานการประชุมระดับอาวุโสและระดับรัฐมนตรีของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2562 และ 2563 ในฐานะที่กรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักด้านสื่อและสารสนเทศอาเซียนของประเทศไทย
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์