หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
อาเซียนไฟเขียวข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ผลิตภัณฑ์ยานยนต์

22 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 649)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้อาเซียนได้เห็นชอบการจัดทำความตกลงยอมรับร่วม (MRA) ผลการตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียน (ASEAN MRA on Type Approval for Automotive Products) ซึ่งเป็นประเด็นที่ค้างมานานตั้งแต่ปี 2548 หรือกว่า 13 ปี ได้แล้ว โดยอาเซียนได้ตกลงที่จะจำกัดขอบเขตของสินค้าผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในความตกลงดังกล่าวให้ครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ผลิตภายในอาเซียน และได้ตกลงให้ทบทวนเรื่องนี้ในปีที่ 4 หลังจากความตกลงมีผลใช้บังคับว่าจะมีการขยายขอบเขตไปถึงผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่ผลิตนอกอาเซียนหรือไม่ โดยมอบให้คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพของอาเซียนและคณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์และยานยนต์จัดทำถ้อยคำทางกฎหมายที่จะปรากฏในเอกสารความตกลงตามแนวทางที่อาเซียนสรุปกันต่อไป และจะเสนอให้มีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 51 ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายน 2562 ส่วนจะมีผลบังคับใช้ได้เมื่อใดอาเซียนจะมีการกำหนดกรอบระยะเวลากันอีกครั้ง
 
"เรื่องนี้อาเซียนพูดคุยกันมานานกว่า 13 ปี ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ซึ่งไทยได้ใช้จังหวะที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้ทำการผลักดันให้อาเซียนเห็นตรงกันว่าเรื่องการทำ MRA สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ของอาเซียนเป็นเรื่องที่จำเป็น และสำคัญต่อการค้าขายสินค้ายานยนต์และผลิตภัณฑ์ยานยนต์ในอาเซียน และการทำให้อาเซียนยอมรับมาตรฐานร่วมกัน จะทำให้ไทยมีโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ยานยนต์ไปยังตลาดอาเซียนได้เพิ่มขึ้น เพราะไทยเป็นฐานการผลิตที่สำคัญในอาเซียน”
 
สำหรับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ที่จะมีการยอมรับผลการตรวจสอบระหว่างกัน เช่น ระบบเบรก ชุดเข็ดขัดนิรภัย ที่นั่ง ยางล้อ ระบบปล่อยไอเสีย อุปกรณ์บังคับเลี้ยว มาตรวัดความเร็ว การปล่อยไอเสีย ชุดกระจกนิรภัย เป็นต้น ซึ่งสินค้าเหล่านีไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายสำคัญในตลาดอาเซียน โดยการยอมรับมาตรฐานการตรวจสอบของไทย ทำให้ไม่ต้องไปตรวจสอบซ้ำอีกในประเทศอาเซียนที่ไทยส่งออกไป ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอน และทำให้การส่งออกมีความสะดวกขึ้น ทั้งนี้ ในปี 2561 ไทยส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบไปยังตลาดอาเซียนรวมมูลค่า 253,339 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 12% ของการส่งออกสินค้าทั้งหมดไปยังตลาดอาเซียน
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์