หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กองทุน FTA ยกระดับโรงแรม 3 ดาวชายแดนไทย-สปป.ลาว

22 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 580)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กองทุน FTA โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้ดำเนินการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจัดหวัดนครพนม สกลนครและมุกดาหาร โดยได้จัดทำแนวทางบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตรฐานสากล รวมถึงกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงแรมให้กับโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเขตจังหวัดนครพนม สกลนครและมุกดาหาร กว่า 200 โรงแรม ทำให้ในปัจจุบันโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาการบริหารจัดการและการให้บริการเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงสามารถใช้สื่อออนไลน์สำหรับทำการตลาดและรับจองห้องพัก
 
"การเข้าไปช่วยเหลือโรงแรมระดับ 3 ดาวดังกล่าว เพราะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นโรงแรมท้องถิ่นที่มีเจ้าของหรือผู้ประกอบการเป็นคนในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นกลไกสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจท้องถิ่น รวมถึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล เพื่อดูดซับนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวหลักที่แออัด หรือดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการประสบการณ์การท่องเที่ยวซึ่งแตกต่างจากแหล่งท่องเที่ยวหลัก แต่โรงแรมยังขาดการบริหารจัดการและการให้บริการที่ยังไม่เป็นมืออาชีพและไม่เป็นมาตรฐานสากล กองทุน FTA จึงได้เข้าไปช่วยเหลือและดึงจุดแข็งของโรงแรมท้องถิ่นออกมา โดยเฉพาะความมีเสน่ห์และอัตลักษณ์ประจำถิ่น บวกกับการนำระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่มาช่วย ซึ่งทำให้โรงแรมท้องถิ่นเหล่านี้มีความเข้มแข็ง สู้โรงแรมชั้นนำได้ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น"
 
ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะถอดบทเรียนความสำเร็จในการพัฒนายกระดับการบริหารจัดการและการให้บริการของโรงแรมระดับ 3 ดาว ในพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และมุกดาหาร เพื่อนำไปเป็นกรณีตัวอย่างสำหรับโรงแรมระดับท้องถิ่นอื่น ๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมและผลักดันการท่องเที่ยว โดยจะช่วยสร้างความแตกต่างภายใต้แนวทางเสน่ห์ที่แตกต่างด้วยอัตลักษณ์ท้องถิ่น บริหารจัดการและบริการด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยให้โรงแรมท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการโดยผู้ประกอบการท้องถิ่น สามารถแข่งขันและประสบความสำเร็จในสภาวการณ์ที่ภาคบริการมีการแข่งขันอย่างรุนแรงได้ และหากผู้ประกอบการโรงแรมท้องถิ่นประสบความสำเร็จ จะเป็นจักรกลสำคัญที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการจ้างงานภายในท้องถิ่น ผลประโยชน์จะกระจายไปสู่ธุรกิจและประชาชนในท้องถิ่น ส่งผลให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์