หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The ASEAN Meeting

5 เมษายน 2019 (จำนวนคนอ่าน 1949)

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุม The ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 ณ กรุงเทพฯ ว่า การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ เสริมสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นเร่งด่วนในการจัดตั้ง ASEAN IUU Fishing Task Force ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีผู้เชี่ยวชาญขององค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกับระบบ Monitoring, Control and Surveillance (MCS) ผู้แทนจากสหภาพยุโรปเข้ามาให้ข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการต่อต้านการประมง IUU ของตน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของไทย ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กรมศุลกากร ทหารเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงแรงงาน เข้าร่วม นอกจากนี้ ยังเป็นการหารือถึงแนวทางของ ASEAN IUU Task Force โดยกำหนดผู้ประสานงานการแลกเปลี่ยนกิจกรรม IUU Fishing ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน และเสนอการจัดตั้ง ASEAN IUU Task Force ไปยังกลไกการทำงานของอาเซียน คือ คณะทำงานประมงอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Fisheries) เพื่อพิจารณาต่อไป
 
นายลักษณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้ริเริ่มและจัดทำข้อเสนอโครงการเรื่อง การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Cooperation on Sustainable Fisheries) ในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 โดยข้อเสนอดังกล่าวประกอบด้วย 2 เรื่อง ได้แก่ 1) การจัดทำนโยบายประมงอาเซียน (ASEAN General Fishery Policy) และ 2) การจัดตั้ง The ASEAN IUU Task Force เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายที่สามารถเข้าถึงข้อมูลการติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพระหว่างหน่วยงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการประมง IUU ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐเจ้าของธง รัฐชายฝั่ง รัฐเจ้าของท่า และองค์การบริหารจัดการประมงระดับภูมิภาค โดยข้อมูลที่จะแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นทางด้านกฎหมาย อาทิ การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและระหว่างประเทศ กฎหมายของแต่ละประเทศที่เกี่ยวข้อง มาตรการรัฐเจ้าของท่า และมาตรการบริหารจัดการ ฯลฯ ทั้งนี้ คณะทำงาน Task Force จะมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งผลักดันประเด็นสำคัญเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและวางแผนการดำเนินงานที่จะเป็นประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาเครื่องมือ ระบบ เทคโนโลยีในการสืบสวนสอบสวน ทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งการดำเนินการของ Task Force จะสามารถพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพในการติดตามควบคุมและเฝ้าระวังการกระทำผิด IUU ให้แก่หน่วยงานประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อพัฒนาการต่อต้านการประมง IUU ในประเทศและในภูมิภาค
 
ทั้งนี้ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตประมงรายใหญ่ของโลก มีปริมาณการผลิตในภูมิภาคคิดเป็น 22% ของการทำการประมงทั่วโลก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 33.6 ล้านตันในปี 2554 เป็น 44 ล้านตันในปี 2558 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ 7.2% ต่อปี ในปี 2558 อีกทั้งยังมีเรือประมงประมาณ 850,000 ลำ ที่เปิดดำเนินการในภูมิภาค ซึ่งจากจำนวนเรือประมง ปริมาณสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์ประมงที่ผ่านอุตสาหกรรมอาหารในภูมิภาคอาเซียน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ภูมิภาคจะต้องมีบทบาทในการรับรองว่าการทำประมงในภูมิภาคอาเซียนจะปราศจากการทำประมงผิดกฎหมาย การปฏิบัติและอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องเช่นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการบังคับใช้แรงงานเด็กด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th
ลุ่มโฆษกและวิเคราะห์ข่าว
กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทร 0 2281 0859 แฟกซ์ 0 2282 2871
www.facebook.com/kasetthai

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์