หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
การประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 20

27 มีนาคม 2019

27 มีนาคม 2562
 
เปิดการประชุมคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 20 (the 20th Meeting of the ASEAN COCI Sub-Committee on Information) ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยมีสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเข้าร่วมประชุม
 
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน ซึ่งอธิบดีมีบทบาทหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการอาเซียนด้านสนเทศ (SCI) ของประเทศไทย โดยประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามตัวอัการภาษาอังกฤษปีละ 1 ครั้ง เพื่อรายงานสรุปผลและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียน การรายงานผลกิจกรรมต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิกอาเซียนำไปขับเคลื่อน รวมทั้งการนำเสนอโคงการใหม่เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี
 
ในการประชุมครั้งนี้ กรมประชาสัมพันธ์ในฐานะตัวแทนประเทศไทยจะได้นำเสนอความคืบหน้าและผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวัฒนธรรมอาเซียนในปี 2561 และโครงการที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน เช่น โครงการแลกเปลี่ยนรายการวิทยุ Voice of ASEAN-Beyond Boundaries (VoA-BB) ประจำปี 2562 โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการออกอากาศสื่อออนไลน์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ (ASEAN-Japan Workshop to Promote Authorized Online Distribution of Broadcastiong Content) และการประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย รวมทั้งการปูทางสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ในปี 2563
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์