หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
แผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน

27 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 627)

(26มี.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอ และให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันให้ดำเนินการตามความเห็นของสำนักงบประมาณ
 
ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ที่จัดหาให้แก่หน่วยงานกลางด้านยาเสพติดของ สปป.ลาว สำหรับดำเนินโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดในหมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 โดยขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นั้น ให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต่อไป
 
ทั้งนี้ เมื่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องประกาศใช้แล้ว ให้กระทรวงยุติธรรม (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด) พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติต่อไปตามนัย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 [เรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ] ด้วย
 
สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย – สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและพัฒนาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินงาน 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565) และมีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 แนวทาง ประกอบด้วย (1) ความร่วมมือด้านการข่าว สืบสวน และปราบปรามยาเสพติด (2) ความร่วมมือด้านส่งเสริมบทบาทของทหารร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวชายแดน (3) ความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่เพาะปลูกพืชเสพติด (4) ความร่วมมือด้านการส่งเสริมบทบาทของสำนักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office : BLO) หมู่บ้านคู่ขนานและการลาดตระเวนร่วมทางเรือในส่วนของจังหวัด – แขวง และ (5) ความร่วมมือด้านการป้องกันและบำบัดรักษา
 
 
ที่มา  www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์