หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระดับภูมิภาค กรุุงเทพฯ

22 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 948)

กรมประชาสัมพันธ์จับมือกับสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระดับภูมิภาค "Maintaining Credibility and Trust in Journalism: A Collaborative Workshop for Addressing Fake News in ASEAN” ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ
กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะองค์การด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนมีภารกิจในการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องน่าเชื่อถือสู่ประชาชนให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้เกิดความตระหนักรู้และการรับมือกับข่าวลวง จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์ประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับมือกับข่าวลวงและการรู้เท่าทันสื่อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระดับภูมิภาค โดยเชิญสื่อมวลชนจากภูมิภาคอาเซียนและภาคีเครือข่ายในประเทศไทย แลกเปลี่ยนข้อมูล มาตรการ ประสบการณ์การรับมือกับข่าวลวง (Fake News) แนวปฏิบัติการรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มพูนความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นพลังในการลดผลกระทบจากข่าวลวงและเป็นกลไกสำคัญของภูมิภาคในการสร้างความรู้ให้กับประชาชน
​​​​​​​
​"ดิจิทัลถือเป็นโอกาสและความท้าทายของวงการข้อมูลข่าวสารเนื่องจากความสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั้งข้อมูลจริงและข่าวลวง หรือข้อมูลบิดเบือนได้ทุกที่ทุกเวลา ประเด็น Fake News จึงเป็นปัญหาที่ทุกระดับให้ความสนใจ รวมถึงระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความสำคัญและดำเนินการทั้งการรับมือกับข่าวลวงและการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ กิจกรรมในครั้งนี้ จึงมีความหมายและจุดประกายให้สื่อมวลชนให้ความสำคัญต่อการทำงานด้วยความเข้าใจและความมุ่งมั่นเพื่อลดผลกระทบข่าวลวง”
นายชิเงรุ เอโอยางิ ผู้อำนวยการสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ได้ยกตัวอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในระดับภูมิภาค เช่น เมื่อปี 2018 มีการแชร์ภาพปลอมในประเทศอินโดนีเซียกว่า 700 ล้านครั้ง และในประเทศมาเลเซียกว่าร้อยละ 98 ของจำนวนผู้ใช้ทวิตเตอร์มีการแชร์ข่าวปลอมในช่วงการเลือกตั้งภายในประเทศ และย้ำว่าข่าวลวงหรือการบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร ไม่ใช่ข่าว แต่มีความตั้งใจผลิตและส่งต่อให้เหมือนเป็นข่าว เพื่อผลประโยชน์ของผู้สร้างข่าวลวง ทำให้เกิดความสับสน และการที่ผู้คนละเลยที่จะสืบหาข้อเท็จจริง ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในวงการสื่อสารมวลชน ผู้สื่อข่าวจึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวเชื่อม ทำหน้าที่ช่วยกลั่นกรอง เสาะหาข้อมูลที่ถูกต้องนำเสนอแก่ประชาชน
 
สื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางปฏิบัติ โดยขณะนี้ยูเนสโกได้จัดทำคู่มือเพื่อฝึกอบรมผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับการรับมือข่าวลวงและการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ของยูเนสโกแล้ว โดยกำลังมีการแปลเป็นภาษาไทย และในการประชุมครั้งนี้ผู้สื่อข่าวและนักสื่อสารมวลชนอาเซียนที่เข้าร่วมจะได้เรียนรู้จากความท้าทายของการแก้ไขปัญหาข่าวลวง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาของสื่อสารมวลชนอาเซียน
 
 
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์