หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

กรมประชาสัมพันธ์กับอาเซียน
ส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระดับภูมิภาค

20 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 648)

กรมประชาสัมพันธ์จับมือกับสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์ประจำประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระดับภูมิภาค "Maintaining Credibility and Trust in Journalism: A Collaborative Workshop for Addressing Fake News in ASEAN” โดยมีสื่อมวลชนจากอาเซียน สื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายในประเทศไทยรวมพลังขับเคลื่อนการลดผลกระทบกับ ข่าวลวง
 
กรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะองค์การด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนมีภารกิจในการสร้างการรับรู้ สร้างความใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้เกิดวามตระหนักรู้และการรับมือกับข่าวลวง จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโกประจำประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามันน์ประจำประเทศไทย และภาคีเครือข่ายที่ให้ความสำคัญกับการรับมือกับข่าวลวงและการรู้เท่าทันสื่อ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อระดับภูมิภาค "Maintaining Credibility and Trust in Journalism: A Collaborative Workshop for Addressing Fake News in ASEAN” ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต โดยเชิญสื่อมวลชนจากภูมิภาคอาเซียน และภาคีเครือข่ายในประเทศไทย มาแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวโน้ม มุมมอง ประสบการณ์การรับมือกับข่าวลวง (Fake News) แนวปฏิบัติการรณรงค์การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และเพิ่มพูนความรู้จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นพลังในการลดผลกระทบจากข่าวลวงและเป็นกลไกสำคัญของภูมิภาคในการสร้างความรู้ให้กับประชาชน
 
 
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเเทศ กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์