หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
แม่น้ำและทะเลสาบกัมพูชา

19 ธันวาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 11423)

แม่น้ำโขงและทะเลสาบ (Tonle Sap แปลว่า แม่น้ำจืด) เป็นอู่น้ำที่สำคัญของแม่น้ำลำธารอื่นๆ ของกัมพูชาอีกมากมาย แม่น้ำโขงมีกำเนิดจากยอดเขาสุงในทิเบตและซิงไห่ของจีนไหลผ่านมณฑลยูนนานของจีน เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ก่อนออกสู่ทะเลจีนใต้ในอ่าวตั๋งเกี๋ยมีความยาวตลอดสายประมาณ 4,667 กิโลเมตร โดยส่วนที่ไหลผ่านกัมพูชายาวประมาณ 500 กิโลเมตร หรือประมาณร้อยละ 11 ของความยาวแม่น้ำโขง
 
แม่น้ำโขงในกัมพูชามีสาขามากมาย โดยแม่น้ำโขงตอนล่างตั้งแต่กรุงพนมเปญลงไปแยกออกเป็นสองสาย ด้านตะวันออกเฉียงเหนือยังเรียกว่า "แม่น้ำโขง" แต่สายที่อยู่ด้านตะวันตกเฉียงใต้ เรียก "แม่น้ำบาสัก" (Tonle Bassac) และมีแม่น้ำ "ทะเลสาบ" (Tonle Sap River) เป็นสาขาใหญ่ที่สุดที่เชื่อมโยงระหว่างแม่น้ำโขงและทะเลสาบ มีความยาวเพียง 155 กิโลเมตร แต่เป็นแม่น้ำกว้างกึ่งทะเลสาบและมีสาขาหลายสาย แม่น้ำทะเลสาบนี้มีส่วนช่วยรักษาระดับน้ำของทะเลสาบและแม่น้ำโขงได้อย่างมากในฤดูน้ำขึ้นในแม่น้ำโขง แม่น้ำทะเลสาบจะรับน้ำส่วนหนึ่งไหลสู่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือไปยังทะเลสาบ ในฤดูแล้งน้ำในแม่น้ำโขงลดลง แม่น้ำทะเลสาบก็จะไหลจากทะเลสาบลงสู่แม่น้ำโขง และเพิ่มปริมาณให้กับแม่น้ำโขงตอนล่าง
 
ทะเลสาบในกัมพูชาถือว่าเป็นทะเลน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอ่างเก็บน้ำธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งของประชาชนกัมพูชา เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและทรัพยากรอาหารอันอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งชลประทานที่สำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมประมง แต่ทว่ากัมพูชาได้รับเอกราชตั้งแต่ปี พ.ศ.2496 (ค.ศ.1953) นักพัฒนาชาวตะวันตกได้มองเห็นถึงศักยภาพของการใช้น้ำเพื่อปั่นกระแสไฟฟ้าและการชลประทาน จึงได้มีการสร้างเขื่อนเปรกทโนต (Prek Thnot) และเขื่อนคีรีรมย์ ขึ้นในสมัยรัฐบาลสมเด็จนโรดม สีหนุ ใน พ.ศ.2503 (ทศวรรษ 1960)
 
และตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมา มีคณะกรรมการแม่น้ำโขงที่สนับสนุนโดยสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของสหประชาชาติ (ESCAP) ได้ทำการศึกษาถึงศักยภาพของแม่น้ำต่างๆ ในกัมพูชาเพื่อสร้างเขื่อนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและการชลประทานและได้ข้อสรุปว่า แม่น้ำและแม่น้ำสาขาในกัมพูชาเอื้ออำนวยต่อการสร้างเขื่อนพลังน้ำไฟฟ้าและการชลประทานไม่ต่ำกว่า 18 แห่ง

โดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์