หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน เสริมแกร่งเศรษฐกิจอาเซียน ณ กรุงเทพฯ

11 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 611)

กระทรวงพาณิชย์ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration หรือ HLTF-EI) ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 12 - 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการสำคัญ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่จะช่วยสร้างความเข้มแข็งภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน โดยจะหารือเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินมาตรการสำคัญภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีประเด็นหารือที่สำคัญ เช่น
(1) ประเด็นเศรษฐกิจที่ไทยในฐานะประธานอาเซียนเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จในปี 2562 (Priority Economic Deliverables) ซึ่งสมาชิกอาเซียนเห็นชอบเบื้องต้นแล้ว จึงได้เสนอให้ที่ประชุมคณะทำงานระดับสูงพิจารณาก่อนเสนอที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่ภูเก็ตต่อไป
(2) การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือกับการเข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียน เพื่อให้การออกกฎหมาย/กฎระเบียบของประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
(4) การปรับปรุงกลไกการทำงานของอาเซียน ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถรับมือกับประเด็นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เป็นต้น
 
ในปี 2562 ไทยได้กำหนด Theme ของการเป็นประธานอาเซียน คือ "Advancing Partnership for Sustainability” หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยได้เสนอ Priority Economic Deliverables 13 ประเด็นภายใต้ 3 ด้าน คือ (1) สู่อนาคต (Future Orientation) มีประเด็นสำคัญ เช่น การจัดทำแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของอาเซียนเพื่อรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยอาเซียน เป็นต้น (2) ความเชื่อมโยง (Enhanced Connectivity) มีประเด็นสำคัญ เช่น การเชื่อมโยงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียนให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิก การสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค แผนแม่บทด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหารของอาเซียน เป็นต้น และ (3) ความยั่งยืน (Sustainable in all dimensions) มีประเด็นสำคัญ เช่น การจัดทำแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการประมงที่ยั่งยืน การจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในปี 2561 มูลค่า 68,437 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,497 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยเกินดุล 22,940 ล้านเหรียญสหรัฐ และการส่งออกของไทยไปอาเซียนในปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์