หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC (Luangprabang-Indochina-Mawlamyai Economic Corridor)

7 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 763)

(6มีค.62)นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานการประชุมการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC (Luangprabang-Indochina-Mawlamyai Economic Corridor) โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ กำหนดจัดทำงานวิจัยการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC เพื่อนำเสนอหัวข้องานวิจัยและสอบถามความคิดเห็นและแนวนโยบายในการขับเคลื่อนในพื้นที่ แก่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 5 จังหวัด(อุตรดิตถ์ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์) และ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 
สืบเนื่อง ที่ประชุม ครม.สัญจร "เพชรบูรณ์” เห็นชอบการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ LIMEC เป็นส่วนหนึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น้ำอิระวดี –เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) และการประกาศปฏิญญาเพชรบูรณ์
 
ภายใต้เจตนารมณ์ "ความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน 3 ประเทศ ซึ่งต้องมาจากความร่วมมือร่วมใจกันและจะเติบโตไปด้วยกัน” ครอบคลุมเชื่อมโยงและเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม โลจิสติกส์และการท่องเที่ยว
 
สำหรับโครงการการจัดทำงานวิจัยการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ และจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทบนเส้นทาง LIMEC เพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนและส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน ตลอดจนการวางแผนให้มีหน่วยงานภาครัฐ อุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชนในภาคประชาชนที่รองรับการเติบโตของชุมชนบนเส้นทาง LIMEC เมื่อเสร็จโครงการ ฯ สำหรับแนวทางดำเนินการวิจัย ปีที่ 1 สำรวจชุมชนบนเส้นทาง LIMEC ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและมีอัตลักษณ์โดดเด่น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตผลทางการเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร การท่องเที่ยวเชิงเกษตรและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 2 วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาชุมชนที่คัดเลือกมาพัฒนาตามความโดดเด่นของชุมชน
 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและอุตสาหกรรม พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน ปีที่3 การวางแผนพัฒนาชุมชนองค์รวมของเส้นทาง LIMEC ได้แก่ การวางแผนพัฒนาการตลาด การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเจริญเติบโต การวางแผนรองรับมลพิษ การประเมินการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ประชากรของชุมชนบนเส้นทางLIMEC การวางแผนประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในองค์รวม ที่ประชุมเห็นชอบกับการดำเนินโครงการฯ โดยคณะทำงานวิจัยจะได้นำเสนอให้ วช.อนุมัติดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2562 นี้ สำหรับแผนการพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจยั่งยืนบนเส้นทาง LIMEC ที่สำเร็จ จะได้นำเสนอของบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างต่อไป
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์