หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 กัมพูชา

1 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 580)

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป สมัยพิเศษ ครั้งที่ 7 ในวันที่ 2 มีนาคม 2562 ที่เมืองเสียมราฐ กัมพูชา โดยไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเข้าร่วมทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อผลักดันให้การเจรจามีความคืบหน้าในประเด็นสำคัญนำไปสู่การสรุปในปีนี้
 
การประชุมครั้งนี้รัฐมนตรี 16 ประเทศ จะร่วมกันกำหนดแผนการทำงานและเป้าหมายของการประชุมที่จะจัดขึ้นประมาณ 8 ครั้งในปีนี้ โดยจะเป็นการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้า (ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส) 4 ครั้ง และการประชุมระดับรัฐมนตรี 4 ครั้ง เพื่อเป็นแนวทางให้การเจรจามีความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงาน นอกจากนี้ ที่ประชุมจะติดตามความคืบหน้าการเจรจาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี 2562 โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการเจรจาอาร์เซ็ป ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 19 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ที่เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
นางสาวชุติมากล่าวเพิ่มเติมว่า ไทยในฐานะประธานอาเซียนและประธานที่ประชุมอาร์เซ็ปในปีนี้ จะพยายามขับเคลื่อนการเจรจาเพื่อหาข้อสรุปให้ได้ตามเป้าโดยจะให้ความสำคัญกับการเร่งหาทางออกในประเด็นที่ยังค้างอยู่ ซึ่งหากปลดล๊อคได้จะทำให้การเจรจาคืบหน้า เช่น ช่วยหาทางออกในเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการแข่งขัน เป็นต้น นอกจากนี้ ในช่วงที่ผ่านมาตนได้มีโอกาสพบหารือกับรัฐมนตรีอาร์เซ็ป เช่น ญี่ปุ่น จีนและอินเดีย หาทางให้การเจรจามีความก้าวหน้า ซึ่งพบว่าสิ่งท้าทายความสำเร็จของการเจรจาคือ การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในสมาชิกอาร์เซ็ปหลายประเทศ ทั้งไทย อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์และออสเตรเลีย ที่อาจส่งผลให้การเจรจาล่าช้าออกไปได้ซึ่งไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเจรจาอาร์เซ็ปและขอให้สมาชิกร่วมกันเร่งรัดให้การเจรจามีความคืบหน้าและดำเนินไปสู่เป้าหมาย โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกจะร่วมกับไทยขับเคลื่อนการเจรจาให้บรรลุผลสำเร็จในปีนี้
 
ทั้งนี้ อาร์เซ็ปมีประชากรกว่า 3,560 ล้านคนหรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 10.3 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็น 29% ของมูลค่าการค้าโลก โดยในปี 2561 ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ประมาณ 2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 59.7 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.6 สำหรับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปที่ไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ตามลำดับ โดยสินค้าสำคัญที่ไทยส่งออก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกล เหล็ก
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์