หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM High-Level Meeting on Marine Sustainability

1 มีนาคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 514)

ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM High-Level Meeting on Marine Sustainability ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานในพิธีเปิด
 
การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในฐานะสมาชิกกรอบการประชุมเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Meeting – ASEM) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯ จากภูมิภาคเอเชียและยุโรป รวมทั้งผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเล ตลอดจนแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอนุวัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 14 ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Life below water) และเป็นไปตามถ้อยแถลงของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมผู้นำเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ 12 (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ด้วย
 
การประชุมฯ ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 จะประกอบด้วย การกล่าวถ้อยแถลงของผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกของ ASEM และ United Nations Center for Regional Development (UNCRD) ด้านการส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลและการสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่
(1) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างเอเชียและยุโรปเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และแนวคิด SMART Ocean
(2) การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล (Blue Economy) อย่างยั่งยืน และ
(3) แนวทางปฏิบัติในการการจัดการขยะและมลพิษทางทะเล
โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนจากประเทศเอเชียและยุโรป องค์การระหว่างประเทศ ภาควิชาการและภาคประชาสังคมเข้าร่วมด้วย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประมาณ 120 คน
 
นอกจากนี้ ไทยจะจัดกิจกรรมเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคนในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ที่จังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของไทยแก่ประเทศสมาชิก ASEM เกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าชายเลนและทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยวิถีชุมชน และการพัฒนาโมเดลของ Blue Economy ที่เน้นถึงการใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างสมดุลและยั่งยืน
 
ก่อนหน้านี้ ไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุม ASEM Symposium on Inter-Regional Partnership for Sustainable Development ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2560 และการประชุม ASEM Meeting on Sustainable Marine Environment: Marine Debris เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASEM High-level Meeting on Marine Sustainability ในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของไทยที่จะส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลซึ่งเป็นวาระที่สำคัญของอาเซม และเพื่อสนับสนุนบทบาทการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์