หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 15 ณ กรุงฮานอย

26 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 612)

เมื่อวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 นางดวงพร รอดพยาธิ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้นำคณะผู้แทนการค้าไทย ซึ่งประกอบด้วยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ เดินทางเข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 15 ณ กรุงฮานอย และเมืองซาปา ประเทศเวียดนาม กับสมาคมอาหารเวียดนามและหน่วยงานภาครัฐของเวียดนาม โดยในการประชุมครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ข้าวทั้งทางด้านการผลิตและการตลาด รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับสินค้าข้าวของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ สมาคมอาหารเวียดนามคาดการณ์ว่าในปี 2562 จะส่งออกข้าวอยู่ที่ 6 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 6.16 ล้านตัน และรัฐบาลเวียดนามได้ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกข้าวเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งออกข้าว รวมทั้งได้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ในขณะที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดว่าในปี 2562 จะมีการส่งออกข้าวที่ 9.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ที่มีการส่งออกข้าวอยู่ที่ 11.09 ล้านตัน
 
นายอดุลย์กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้การส่งออกข้าวไทยลดลงเนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นส่งผลต่อการแข่งขันด้านราคาส่งออกข้าว ประกอบกับมาตรการกระตุ้นการส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาติของรัฐบาลอินเดีย โดยให้เงินอุดหนุนเป็นแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบการในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าส่งออกข้าว เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 - 25 มีนาคม 2562 ทำให้อินเดียได้เปรียบในการแข่งขันด้านราคา และการที่รัฐบาลจีนได้ระบายข้าวในสต็อกไปยังตลาดแอฟริกาปริมาณมาก รวมทั้งนโยบายนำเข้าข้าวของประเทศคู่ค้าที่สำคัญ เช่น ฟิลิปปินส์ได้เปิดตลาดนำเข้าข้าวแบบเสรีมากขึ้นส่งผลให้มีการแข่งขันส่งออกข้าวไปยังตลาดดังกล่าวเพิ่มขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยบวกที่ส่งผลดีต่อการส่งออกข้าวไทย ได้แก่ การขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) กับรัฐบาลจีน และปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจก่อให้เกิดความแห้งแล้งในภูมิภาคอเมริกาใต้และออสเตรเลียที่จะช่วยให้ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น
 
สำหรับการประชุมความร่วมมือทางการค้าข้าวไทย-เวียดนาม เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีระหว่างไทยและเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของโลก และยังเป็นโอกาสดีที่จะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกด้านการผลิต สถานการณ์การค้า และหารือแนวทางแก้ไขอุปสรรคทางการค้าข้าวร่วมกัน โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนการรวมกลุ่มและความร่วมมือทางการค้าข้าวของภาคเอกชน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าข้าว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และช่วยรักษาระดับราคาข้าวให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์