หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมทรัพย์สินทางปัญญาดัน 8 สินค้าขึ้นทะเบียน GI พร้อมยื่นคุ้มครองในต่างประเทศเพิ่ม

26 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 1202)

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยถึงแผนการขับเคลื่อนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ว่า ในปี 2562 กรมฯ มีแผนที่จะลงพื้นที่ส่งเสริมให้จังหวัดยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสินค้า GI รวม 8 สินค้าใน 7 จังหวัด เช่น หม้อฮ่อมแพร่ โอ่งมังกรราชบุรี พริกไทยจันทบุรี กระเทียมศรีสะเกษ และลูกหยียะรังปัตตานี เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนที่ผลิตสินค้า และยังจะเร่งพิจารณาคำขอขึ้นทะเบียน GI ไทยเพิ่มอีก 16 คำขอ เช่น มะม่วงยายกล่ำนนทบุรี ทุเรียนสาลิกาพังงา และกาแฟวังน้ำเขียวนครราชสีมา เป็นต้น
 
ทั้งนี้ กรมฯ ยังจะดำเนินการผลักดันให้สินค้า GI ไทยที่มีศักยภาพยื่นคำขอรับความคุ้มครองในต่างประเทศ โดยปีนี้จะยื่นเพิ่มอีก 5 สินค้า ใน 2 ประเทศ โดยที่จีนจำนวน 2 สินค้า ได้แก่ ทุเรียนปราจีนบุรีและมะพร้าวน้ำหอมราชบุรี และมาเลเซีย จำนวน 3 สินค้า ได้แก่ ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ และข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง นอกจากนี้ จะผลักดันให้จังหวัดจัดทำระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้า GI เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวม 7 สินค้า เช่น สับปะรดตราดสีทอง นิลเมืองกาญจน์ และเงาะโรงเรียนนาสาร เป็นต้น และส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้า GI รวม 10 สินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าให้เป็นสินค้าเกรดพรีเมี่ยม ส่วนการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้า GI จะเดินหน้าเพิ่มความร่วมมือกับบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จัดให้มีมุมจำหน่ายสินค้า GI ไทย (GI Corner) อย่างถาวร ภายในท็อปส์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ รวม 108 สาขาทั่วประเทศ ตลอดจนจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสินค้า GI ผ่านงานต่าง ๆ เช่น งาน GI Market งาน IP Fair และงาน THAIFEX-World of Food Asia เป็นต้น ซึ่งมีผลการดำเนินการในปีที่ผ่านมา สามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้า GI ได้สูงถึง 4,080 ล้านบาท
 
นายทศพลกล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังได้เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณามอบหมายให้จังหวัดดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า GI โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นฝ่ายเลขานุการ เป็นต้น ซึ่งกรมฯ มั่นใจว่าจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสินค้า GI และสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจในระดับฐานรากได้เพิ่มขึ้น
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์