หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นางอมรา พงศาพิชญ์ ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

20 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 884)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งนางอมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) สำหรับวาระวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อจาก ดร. เสรี นนทสูติ ซึ่งครบวาระเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 
คณะกรรมาธิการฯ จัดตั้งขึ้นตามข้อ 14 ของกฎบัตรอาเซียน เพื่อปฏิบัติภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 โดยคณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนประเทศละ 1 คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกินอีก 1 วาระ
 
กระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้แทนไทยฯ ที่มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสม กระบวนการเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม กระทรวงการต่างประเทศจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกผู้แทนไทยฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากภาครัฐ นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จำนวน 9 คน เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งดำเนินการคัดเลือกผู้แทนไทยฯ และได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยฯ ระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 15 ธันวาคม 2561
 
โดยคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครและทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นแล้ว และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อนางอมรา พงศาพิชญ์ ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยใน AIHCR ปี 2562 เป็นปีสำคัญของไทยในฐานะประธานอาเซียน ซึ่งผู้แทนไทยใน AICHR จะต้องดำรงตำแหน่งประธาน AICHR ด้วยเช่นกัน จึงเป็นภารกิจสำคัญของไทย โดยผู้แทนไทยใน AICHR จะต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม AICHR ซึ่งจัดขึ้นปีละ 4 ครั้ง เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางและการดำเนินงานของ AICHR นอกจากนี้ จะต้องจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของ AICHR ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียน และเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง
 
นางอมรา พงศาพิชญ์ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ สำเร็จการศึกษาดุษฎีบัณฑิตสาขามานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐฯ และเคยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ระหว่างปี 2552 - 2558 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งคณะวุฒยาจารย์สายสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ผ่านมา ไทยมีผู้แทนไทยใน AICHR มาแล้ว 2 คน ได้แก่ ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี (ต.ค. 2552 - ต.ค. 2555) และ ดร. เสรี นนทสูติ (ม.ค. 2556 - ธ.ค. 2558 และ ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2561)
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์