หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
GBC ไทย - กัมพูชา บรรลุข้อตกลงร่วม ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจชายแดน

14 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 789)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ รวมทั้งผู้แทนเหล่าทัพและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหว่าง 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา (General Border Committee: GBC) ครั้งที่ 14 ณ กรุงพนมเปญ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือระหว่างกองทัพในการรักษาความมั่นคงทางบกและทางทะเลให้มากขึ้น โดยกำหนดให้มีการประชุม ผบ.ทสส. ร่วมกันในทุกปี พร้อมทั้งร่วมกันผลักทุกพื้นที่ที่เคยเป็นสมรภูมิให้กลับมาเป็นพื้นที่พัฒนาร่วมกัน โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนจันทบุรีและตราด - โพธิสัตย์ ไพลินและพระตะบอง ซึ่งจะจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (RBC) โดยเปิดกว้างให้มีการพูดคุยร่วมกันครอบคลุมทุกฝ่าย เพื่อนำไปสู่พรมแดนแห่งมิตรภาพ เสถียรภาพและผลประโยชน์ร่วมกัน
 
ทั้งสองฝ่ายต่างตระหนักและยึดมั่นความตกลงระหว่างกันในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่ชายแดน เป็นเสมือนวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมเสถียรภาพและความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน พร้อมทั้งยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะไม่เอาปัญหาเขตแดนมากระทบความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ และงดเว้นการกระทำที่จะละเมิดเขตแดน หากมีปัญหาเกิดขึ้นจะร่วมกันยุติปัญหาระดับพื้นที่ด้วยสันติวิธี ด้วยความเข้าใจและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อยพื้นที่ชายแดน และพัฒนากลไกใหม่ร่วมกันทั้งทวิภาคีและพหุภาคี พร้อมทั้งสนับสนุนการเร่งรัดเชื่อมต่อทางรถไฟ ไทย - กัมพูชา และยกระดับจุดผ่านแดนที่ตกลงร่วมกัน 4 จุด ในพื้นที่ช่องอานม้า จว.อุบลราชธานี, บ.ท่าเส้น จว.ตราด, ช่องสายตะกู จว.บุรีรัมย์ และ บ.เขาดิน จว.สระแก้ว และร่วมผลักดันกลไกความร่วมมือต่าง ๆ ในการยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ การก่ออาชญากรรมรูปแบบต่าง ๆ และการจับกุมผู้กระทำผิดที่หลบหนีของทั้งสองประเทศอย่างจริงจัง รวมทั้งเห็นชอบร่วมกันสนับสนุนการเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ บริเวณ จว.สระแก้ว - จว.บันเตียเมียนเจย และ จว.ตราด - จว.เกาะกง และผลักดันมูลค่าการค้าชายแดนให้ได้ตามเป้าหมาย 15,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 63 ควบคู่ไปกับการเพิ่มความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองประเทศ ต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายได้ลงนามรับรองบันทึกการประชุมร่วมกันเพื่อตอกย้ำความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมร่วมกันและยึดเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติร่วมกันต่อไป
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์