หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-เมียนมา ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์

13 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 545)

(12ก.พ.62)คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 
สาระสำคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มุ่งป้องกันและปราบปรามบุคคลและกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์โดยเชื่อมั่นว่า การปราบปรามการค้ามนุษย์และการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยการร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ และจะเพิ่มพูนความร่วมมือระดับทวิภาคีอันเป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับทั้งสองประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์และกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างคู่ภาคี
 
โดยมีมาตรการป้องกันการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และมาตรการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดเกี่ยวกับการตรวจหนังสือเดินทางและบัตรผ่านแดนที่จุดตรวจชายแดนระหว่างสองประเทศ การคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ เช่น ให้คู่ภาคีพัฒนาหลักเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการคัดแยกผู้เสียหาย และแนวปฏิบัติทั่วไปว่าด้วยการคัดแยกและส่งตัวผู้เสียหายของกระบวนการความร่วมมือระดับรัฐมนตรีของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ และกฎหมายภายในของภาคีแต่ละฝ่าย ความร่วมมือในการปราบปรามการค้ามนุษย์ เช่น ให้หน่วยงานของคู่ภาคีที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เช่น การดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดฐานค้ามนุษย์ข้ามชาติ การส่งผู้ร้ายข้ามแดนตามกฎหมายภายในของภาคีแต่ละฝ่าย การส่งกลับและการกลับคืนสู่สังคม โดยให้คู่ภาคีนำมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานทวิภาคีว่าด้วยการบริหารจัดการคดีและการส่งกลับและการกลับคืนสู่สังคมของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มาใช้ปฏิบัติ ซึ่งประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เช่น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและทันกับสถานการณ์การค้ามนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันกลุ่มเสี่ยงมิให้ถูกแสวงหาประโยชน์จากการค้ามนุษย์ เป็นต้น
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เคยจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ในลักษณะเดียวกันนี้กับประเทศอื่น ๆ แล้ว เช่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชนจีน และรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นต้น
 
 
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์