หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เตรียมพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน

7 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 290)

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. เป็นพิเศษ มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระรับหลักการ จำนวน 1 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีเสนอ จากนั้นจะพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน และการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน
 
นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ในวาระ 2 และ 3 จำนวน 10 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ทำการแทน ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในตำแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ....
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์