หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน พร้อมขับเคลื่อนบทบาทแรงงานต่อเวทีอาเซียนในฐานะไทยเป็นเจ้าภาพปี 62

6 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 828)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการที่ประเทศไทยมีพันธกรณีในการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 นั้น กระทรวงแรงงานได้มีบทบาทเป็นหนึ่งในหน่วยงานขับเคลื่อนการเป็นประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก "Advancing Partnership for Sustainability” หรือ "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในกรอบอาเซียน จำนวน 7 เรื่อง ได้แก่
1) การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนเพื่อร่วมหารือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานแผนงานคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (พ.ศ. 2559 - 2563) ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงราย
 
2) การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 17 เพื่อติดตามความก้าวหน้าภายใต้กรอบความร่วมมือรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน
 
3) การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 12 เพื่อหารือแนวทางมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 
4) การประชุมระดับภูมิภาคอาเซียนเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านจากการจ้างงานนอกระบบไปสู่การจ้างงานในระบบ ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างไทยและลาว โดยลาวจัดทำการศึกษาวิจัย และประเทศไทยจะจัดการประชุมเพื่อตรวจสอบผลงานวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย
 
5) การประชุม ASEAN Forum on Migrant Labour ครั้งที่ 12 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมแบบไตรภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว
 
6) การประชุมระดับภูมิภาคไตรภาคีเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหุ้นส่วนทางทางสังคม ครั้งที่ 10 เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประชุมแบบไตรภาคีเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์การดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานต่างด้าว และ
 
7) การประชุมวิชาการด้านการตรวจแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 8 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการตรวจแรงงาน แนวทางในการส่งเสริมขีดความสามารถในการตรวจแรงงาน
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์