หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

4 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 1162)

ประเทศไทยตั้งอยู่บนแผ่นพื้นดินที่มีความพร้อมทางด้านการเกษตรเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตอาหารด้านการเกษตรเพื่อตอบสนองความต้องการอาหารของคนทั้งโลก ดังนั้น ยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยคือ การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์การเกษตรในรูปแบบของอาหารที่มีคุณค่าสูง
 
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดตั้งขึ้นตามนโยบาย Super Cluster ของรัฐบาล เป็นเมืองนวัตกรรมอาหารเพื่อให้เกิดกิจกรรมวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ให้ได้ผลงานต้นแบบเพื่อนำไปสู่การต่อยอดขยายผลเชิงพาณิชย์
 
เมืองนวัตกรรมอาหารเป็นศูนย์รวมบริษัทอาหารชั้นนำของโลก บริษัทอาหารขนาดใหญ่ของไทย บริษัทอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้ง Start Up ด้านอาหารที่เป็น "ห่วงโซ่อุปทาน” เข้ามาอยู่แหล่งเดียวกัน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับห่วงโซมูลค่าอาหารของไทย นอกจากนี้ยังรวบรวมมหาวิทยาลัยชั้นนำ สถาบันวิจัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาเป็นเครือข่ายร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน อันจะนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้สินค้าเกษตรของไทย
 
ด้วยความพร้อมของทำเลที่ตั้งที่ใกล้สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยระดับประเทศ นิคมอุตสาหกรรม ตลาดการเกษตรขนาดใหญ่และเทคโนธานี รวมทั้ง ความพร้อมของระบบคมนาคมขนส่ง ประมาณ 20 กิโลเมตรจากสนามบินดอนเมือง มีรถไฟฟ้าหลายสายและถนนซูเปอร์ไฮเวย์บนพื้นที่กว่า 200 ไร่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และพื้นที่ใช้สอยกว่า 20,000 ตารางเมตร สำหรับให้บริการและรองรับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่ SME และ Start Up ให้เข้ามาทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงเป็นที่ต้องการของตลาดโลก เช่น อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย เช่น นักกีฬา และผู้ป่วย อาหารที่มีคุณสมบัติเป็นยา สารปรุงแต่งอาหาร และสารสกัดทางโภชนาการ วัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารคุณภาพสูง และกิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการสร้างนวัตกรรม
 
ทั้งนี้ ในเมืองนวัตกรรมอาหารนี้จะมีบริษัทอาหารชั้นนำของโลก บริษัทอาหารชั้นนำของไทย บริษัทอาหารรายย่อย รวมทั้งบริษัท Start Up ด้านอาหารเข้ามาลงทุนทำวิจัยพัฒนา มีมาตรการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก เพื่อให้นักวิจัยชั้นนำจากต่างประเทศและไทย เข้ามาทำงานตอบโจทย์อุตสาหกรรมอาหาร ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และการสนับสนุนอื่น ๆ เชื่อมโยงแหล่งเงินทุน และเงินสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ บูรณาการหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ และใช้กลไกประชารัฐสนับสนุนการดำเนินงาน
 
ในอนาคต เมืองนวัตกรรมอาหารจะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารชั้นนำของภูมิภาคและของโลก สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ และแข่งขันได้ในระยะยาว อีกทั้ง สร้างรายได้ตลอดห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมอาหาร ตั้งแต่เกษตรกรไปถึงผู้ประกอบการ นำไปสู่ความเป็นส่วนกลางที่ประเทศไทยจะตอบสนองต่อความมั่นคงของอาหาร ความปลอดภัยอาหาร ความยั่งยืนด้านอาหาร
 
 
 
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 1 ก.พ. 2562
 
ที่มา www.thaigov.go.th
 
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์