หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แนวทางปฏิบัติขายข้าวจีทูจี สร้างความโปร่งใส ป้องกันปัญหาทุจริต

1 กุมภาพันธ์ 2019 (จำนวนคนอ่าน 836)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตกรณีการค้าระหว่างประเทศแบบรัฐต่อรัฐจากโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และได้มีการนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา โดย ครม. ได้ให้ความเห็นชอบตามที่เสนอ และยังได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ทำแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน ซึ่งกรมฯ ได้มีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกแนวทางปฏิบัติในการเจรจาและการทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) สำหรับข้าราชการประจำใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
สำหรับแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ได้กำหนดหลักการสำคัญในการเจรจาและทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีไว้ 3 ประการ คือ
1. การเจรจาและทำสัญญา คู่สัญญาต้องเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลางของประเทศผู้ซื้อ โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลกับกระทรวงการต่างประเทศได้อีกทางหนึ่ง
2. การชำระเงิน ต้องเป็นการชำระเงินระหว่างประเทศ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นการเปิด Letter of Credit (L/C) เพียงอย่างเดียว ขึ้นอยู่กับการเจรจา แต่ต้องตรวจสอบที่มาของเงินดังกล่าวได้ โดยมีเอกสารหลักฐานจากธนาคารทั้งของไทยและธนาคารที่ประเทศคู่ค้าใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินดังกล่าว
3. การส่งมอบข้าว ต้องส่งข้าวออกไปจากประเทศไทยจริง โดยมีหลักฐานที่สำคัญ คือ ใบอนุญาตส่งออกข้าวที่ออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ ที่ระบุว่าเป็นการส่งออกข้าวรัฐบาล
 
ส่วนในกรณีที่ให้กรมฯ ทำการเปิดเผยข้อมูลในสัญญาซื้อขายข้าวแบบจีทูจีทั้งฉบับ กรมฯ ได้ยืนยันว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลในส่วนที่สามารถเปิดเผยได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ขัดต่อข้อกำหนดในสัญญาและไม่กระทบต่อตลาดและความสัมพันธ์กับประเทศผู้ซื้อ เพราะหากเปิดเผยหมดจะทำให้คู่แข่งทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ของไทย และจะนำไปใช้ประโยชน์จนอาจกลายมาเป็นคู่แข่งสำคัญของไทยในอนาคตได้
 
"ในยุคปัจจุบัน เราทำตามแนวทางที่กำหนดนี้มาโดยตลอด ทำมาก่อนที่จะมีแนวทางนี้ออกมา และเชื่อมั่นว่าแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นหลักในการทำงานและสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการของกรมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และจะทำให้การซื้อขายข้าวจีทูจีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น” นายอดุลย์กล่าว
 
อย่างไรก็ตาม สำหรับการทำสัญญาขายข้าวจีทูจีในอดีต ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ และได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วว่าไม่เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติอย่างไร เช่น คู่สัญญาไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลกลาง การจ่ายเงินใช้แคชเชียร์เช็กในประเทศ ไม่มีหลักฐานการชำระเงินจากต่างประเทศเข้ามา และการส่งออกก็ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่ามีการส่งออกข้าวออกจากไทย เพราะตามปกติการส่งออกข้าวจีทูจี จะมีหลักฐานจากกรมศุลกากรที่ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นข้าวที่ส่งออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์