หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> รอบรู้อาเซียนทั่วไป
การลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ

30 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1958)

(29ม.ค.62) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) และเห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ร่วมกับเลขาธิการ IFRC เนื่องจากเป็นการดำเนินงานตามความตกลงอาเซียนว่าด้วยการจัดการภัยพิบัติและการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเป็นพันกรณีที่ประเทศไทยได้ลงนามรับรองไว้แล้วเมื่อปี พ.ศ. 2548
 
ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างอาเซียนกับสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (International Federation of the Red Cross and Red Crescent Societies : IFRC) มีวัตถุประสงค์ เพื่อกำหนดขอบเขตและพื้นที่หลักของความร่วมมือระหว่าง IFRC กับอาเซียนในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งและการปรับตัวของชุมชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านการจัดการภัยพิบัติ โดยมีความสอดรับและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ การจัดลำดับความสำคัญ และทรัพยากรของประเทศตนเอง
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์