หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผลการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย – เวียดนาม ครั้งที่ 3

30 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 722)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - เวียดนาม (Joint Commission on Bilateral Cooperation - JCBC) ครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพฯ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ไทย - เวียดนามระยะที่ 2 เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ไทย - เวียดนามระหว่างปี 2562 – 2566 โดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ไทย - เวียดนาม เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็ง (Strengthened Strategic Partnership) เพื่อร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตของอนุภูมิภาคและภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือต่าง ๆ เช่น ACMECS และ GMS
 
ไทยและเวียดนามจะร่วมกันพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางบก ทางทะเลและทางอากาศระหว่างกันและกับประเทศในอนุภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลให้การค้าและการท่องเที่ยวขยายตัวมากขึ้น และทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายการเพิ่มมูลค่าการค้าเป็น 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2563 จากปัจจุบันที่มีมูลค่าจำนวน 18,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แล้ว รวมทั้งจะขยายความร่วมมือในการส่งออก - นำเข้าสินค้าเกษตร ลดอุปสรรคทางการค้า และอำนวยความสะดวกในการส่งออกรถยนต์ระหว่างกัน โดยเวียดนามจะพิจารณาเรื่องการอนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ของไทยเปิดสาขาเพิ่มเติมในเวียดนาม นอกจากนี้ เวียดนามยังแสดงความสนใจที่จะลงทุนในไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และรับจะสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนไทยในเวียดนาม
 
ในการประชุมครั้งนี้ไทยและเวียดนามได้ย้ำส่งเสริมการขยายความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกัน โดยรัฐบาลไทยได้เห็นชอบให้เพิ่มประเภทงานให้แรงงานเวียดนามเข้ามาทำงานในไทยในสาขาที่ไทยขาดแคลน โดยจะเป็นไปตามกฎระเบียบของไทย และไทยได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเวียดนามและประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ซึ่งไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากสหภาพยุโรปเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 นอกจากการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีแล้ว ไทยและเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 และ 2563 ยังเห็นพ้องที่จะร่วมกันสร้างความต่อเนื่องของความร่วมมือและส่งเสริมบทบาทอาเซียนให้โดดเด่นยิ่งขึ้นในเวทีโลกต่อไป โดยในโอกาสนี้ เวียดนามได้ตอบรับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย - เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่ 4 ภายในปีนี้ด้วย
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์