หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3

29 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 846)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อมภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 3 (The 3rd Forum of Ministers and Environment Authorities of the Asia Pacific) ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2562 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ หารือร่วมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกเพื่อเป็นการเตรียมการและนำข้อเสนอในระดับนโยบายเพื่อเสนอในการประชุมสมัชชาสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2562
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อนโยบายที่สนับสนุนนวัตกรรมและการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานในเรื่องการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ซึ่งองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีความสำคัญอย่างมาก ซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว และมีแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 20 ปี โดยส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดมลพิษ และการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ทั้งนี้ เห็นว่า 3R เป็นกลไกที่สำคัญในการนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 และประเทศไทยร่วมกับญี่ปุ่นและ UNCRD เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม The Ninth Regional 3R Forum in Asia and the Pacific ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2562 และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris ในวันที่ 5 มีนาคม 2562
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยจะดำเนินงานร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อนำไปสู่โลกที่ปราศจากมลพิษ เพื่ออนาคตของลูกหลานต่อไป ในโอกาสการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเชิญเข้าร่วมในการประชุม Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้แจ้งถึงเทคโนโลยีการจัดการขยะ และเชิญชวนให้ประเทศไทยพิจารณาข้อเสนอในการผลักดันให้ขยะพลาสติกในทะเลเป็น Global Schem
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์