หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รองนายกรัฐมนตรีเวียดนาม พร้อมร่วมมือเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง

28 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 893)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 นายฝ่าม บิ่งห์ มิงห์ (H.E. Mr. Pham Binh Minh) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (JCBC) ไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร
 
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องว่า ผลสำเร็จของการประชุมดังกล่าวจะขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้เพิ่มมากขึ้น และพร้อมร่วมมือกันผลักดันประเด็นสำคัญต่าง ๆ ให้คืบหน้า ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศและภูมิภาคโดยรวม พร้อมทั้งยินดีที่มีข้อริเริ่มจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันในระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นแผนแม่บทที่ช่วยกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ของไทยและเวียดนามในอีก 5 ปีข้างหน้า

ด้านเศรษฐกิจ ไทยและเวียดนามมีศักยภาพที่จะบรรลุเป้าหมายมูลค่าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้ภายในปี 2563 สำหรับด้านการลงทุน ปัจจุบันไทยมีมูลค่าการลงทุนสะสมในเวียดนามถึง 10,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้เวียดนามผลักดันการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่น การส่งออกรถยนต์ และการส่งออกผลไม้ของไทยไปเวียดนามให้สำเร็จ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีเวียดนามรับไปพิจารณาและยืนยันที่จะสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนไทยในเวียดนามต่อไป นอกจากนี้ ไทยและเวียดนามสามารถเชื่อมโยงในหลายมิติ ทั้งทางบก ทางทะเล และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสามารถพัฒนาไปยังประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่ม ACMECS และกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงให้เติบโตไปด้วยกัน รวมถึงด้านการท่องเที่ยวที่มีการไปมาหาสู่กันระหว่างกันมากขึ้น และสามารถพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวแบบแพคเกจ เชื่อมโยงไปยังประเทศที่ 3 ด้วย

ด้านแรงงาน มีแรงงานเวียดนามที่ทำงานในประเทศไทยจำนวนมาก ซึ่งประเทศไทยจะผ่อนปรนให้แรงงานเวียดนามเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้มากขึ้น อันจะช่วยสนับสนุนความเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเวียดนาม โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามชื่นชมความสำเร็จของประเทศไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) และยินดีสนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ และพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนให้มีความเจริญเติบโตอย่างเข้มแข็ง มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์