หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน

23 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 754)

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 กระทรวงแรงงาน ได้จัดการประชุมภายใต้โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน ณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับประเทศ หรือ NPAC สำหรับโครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน หรือที่รู้จักกันในชื่อว่า โครงการ Safe & Fair มีวัตถุประสงค์มุ่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานในกลุ่มแรงงานต่างด้าวหญิง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางและอยู่ในภาวะเสี่ยงมากกว่าแรงงานต่างด้าวชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของความรุนแรงและการค้ามนุษย์ ซึ่งเชื่อว่าการดำเนินงานภายใต้โครงการนี้ในฐานะรัฐบาลไทยและในฐานะหน่วยงานภาคประชาสังคมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างรอบด้านและเป็นระบบถึงสภาพปัญหา รวมถึงข้อจำกัดต่าง ๆ ที่มีอยู่ และเป็นสิ่งที่แรงงานข้ามชาติหญิงในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนต้องพบเจอ ในการแสวงหาโอกาสเพื่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 
ในฐานะรัฐบาลของประเทศผู้รับ เชื่อว่าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อปัญหา ปัจจัยเชิงบริบท และสถานการณ์การโยกย้ายถิ่นฐานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติหญิงที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอและหารือร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ด้วยความช่วยเหลือจาก EU และความเชี่ยวชาญจาก ILO และ UN Women ภายใต้โครงการ Safe & Fair จะช่วยให้การดำเนินงานและการปรับใช้มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยมีความสอดคล้องกับสภาวะความเป็นจริง สอดรับกับหลักการสากล และสามารถตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ ทั้งของลูกจ้างและนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 
นอกจากนี้ โครงการ Safe & Fair ยังจะมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาและส่งเสริมการโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงานอย่างปลอดภัย อันจะช่วยให้การดำเนินนโยบายเน้นหนักของรัฐบาลในด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความเป็นสากลยิ่งขึ้น ที่สำคัญไปกว่านั้นยังมั่นใจว่าแผนงานและกิจกรรมภายใต้โครงการ Safe & Fair จะเพิ่มพลวัตและความเข้มข้นของการอนุวัติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 111 รวมถึงพิธีสาร ค.ศ. 2014 ว่าด้วยแรงงานบังคับ ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ดังนั้น การดำเนินงานและการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการฯ จะเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการให้สัตยาบันและอนุวัติอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับอื่น ๆ ในอนาคต
 
สำหรับเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ คือ การรับรองแผนงานและเค้าโครงกิจกรรมของปี พ.ศ. 2562 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินงานทั้ง 4 ด้าน ของโครงการฯ ได้แก่ (1) การกำกับดูแลการย้ายถิ่นฐานของแรงงานที่ตอบสนองต่อเพศสภาพ (2) การเพิ่มโอกาสการย้ายถิ่นฐานอย่างถูกต้องกฎหมาย (3) การป้องกันการค้ามนุษย์ในการโยกย้ายถิ่นฐานด้านแรงงาน และ (4) การปรับปรุงข้อมูลและการให้บริการทั้งวงจรการย้ายถิ่นให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งการมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการประชุมทุกคนจากทุกภาคส่วนจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้แผนงานสำหรับปี พ.ศ. 2562 มีเนื้อหาที่คลอบคลุม สอดคล้อง มีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการช่วยแรงงานต่างด้าวหญิงได้รับการคุ้มครองและสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ด้านแรงงานต่าง ๆ ในระดับที่ดียิ่งขึ้นได้อย่างแท้จริง
 
 
ที่มา : กระทรวงแรงงาน

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์